دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

انفورماتیک

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

کارشناس مسئول انفورماتیک : مهندس فرزانه رجبی

کارشناس انفورماتیک : مهندس فرنوش مختاریان

 

شرح وظایف واحد انفورماتیک شبکه