دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

img_yw_news
پنجشنبه ۲ آذر ۱۳۹۶

هفته بسیج گرامی باد.

هفته بسیج بر دلاوران عرصه اخلاص گرامی باد. ..

ادامه...

img_yw_news
پنجشنبه ۲ آذر ۱۳۹۶

همایش آموزشی التور و آنفلوانزا

برگزاری همایش آموزشی التور و آنفلوانزا برای اصناف شهرستان  توسط شبکه بهداشت و درمان بهارستان   ..

ادامه...

img_yw_news
پنجشنبه ۲ آذر ۱۳۹۶

کارگاه آموزشی و آزمون بیماری های التور وآنفلوانزا

کارگاه آموزشی و آزمون بیماری های  التور وآنفلوانزا جهت  گروه تیم سلامت شاغل درمراکز بهداشتی درمانی   ..

ادامه...

img_yw_news
پنجشنبه ۲ آذر ۱۳۹۶

کارگاه آموزشی و آزمون بیماری های التور وآنفلوانزا

کارگاه آموزشی و آزمون بیماری های  التور وآنفلوانزا جهت  گروه تیم سلامت شاغل درمراکز بهداشتی درمانی ..

ادامه...

img_yw_news
پنجشنبه ۲ آذر ۱۳۹۶

کارگاه آموزشی و آزمون بیماری های التور وآنفلوانزا

کارگاه آموزشی و آزمون بیماری های  التور وآنفلوانزا جهت  گروه تیم سلامت شاغل درمراکز بهداشتی درمانی ..

ادامه...

متن

متن

متن

متن