دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

فهرست افراد
خانم فاطمه محمدلو
کارشناس مسئول بهداشت خانواده
شبکه بهداشت و درمان بهارستان
خانم مریم شیر محمدی
کارشناس برنامه باروری سالم
شبکه بهداشت و درمان بهارستان
خانم زهره افتخاری نیک
کارشناس برنامه سالمند و شیر
شبکه بهداشت و درمان بهارستان
خانم حمیده شوشتری
کارشناس برنامه سلامت مادران
شبکه بهداشت و درمان بهارستان
خانم لیلا عسکری
کارشناس برنامه میانسالان
شبکه بهداشت و درمان بهارستان
خانم زهرا ولی پور
کارشناس برنامه سلامت کودکان و مرگ کودکان 1 تا 59 ماه
شبکه بهداشت و درمان بهارستانخانم مریم عرفانی تبار
کارشناس مسئول آموزش سلامت
شبکه بهداشت و درمان بهارستان
خانم مه لقا شکوری ثانوی
کارشناس آموزش
شبکه بهداشت و درمان بهارستان

خانم دکتر یاسمن بهزادی
کارشناس مسئول بهداشت دهان و دندان
شبکه بهداشت و درمان بهارستان

خانم مهندس اقدس هونجانی
کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای

آقای مهندس بهزاد واحدی سهزابی
کارشناس بهداشت حرفه ای


خانم مهندس خدیجه پوربابا
کارشناس مسئول بهداشت محیط
شبکه بهداشت و درمان بهارستان
خانم مهندس معصومه احمدی بابادی
کارشناس بهداشت محیط
شبکه بهداشت و درمان بهارستان
خانم مهندس سولماز صفری شیویاری
کارشناس بهداشت محیط
شبکه بهداشت و درمان بهارستان
خانم مهندس فاطمه پرویزی
کارشناس بهداشت محیط
شبکه بهداشت و درمان بهارستان
آقای مهندس پرویز براری
کارشناس بهداشت محیط
شبکه بهداشت و درمان بهارستان

خانم معصومه نیک خو
کارشناس مسئول نظارت بر درمان
شبکه بهداشت و درمان بهارستان
خانم هانیه سراجی
کارشناس نظارت بر درمان
شبکه بهداشت و درمان بهارستان
خانم سمیرا منصوری
کارشناس نظارت بر درمان
شبکه بهداشت و درمان بهارستان
آقای اصغر باقری
کارشناس نظارت بر درمان
شبکه بهداشت و درمان بهارستان
خانم المیرا پورزینال اوغانی
کارشناس نظارت بر درمان
شبکه بهداشت و درمان بهارستانخانم مهندس فرزانه رجبی
کارشناس مسئول انفورماتیک
شبکه بهداشت و درمان بهارستان

آقای جعفر زرین
مسئول کارپردازی شبکه
شبکه بهداشت و درمان بهارستان
آقای غلامرضا علی موجود
کارپرداز
شبکه بهداشت و درمان بهارستان
خانم شهناز محمدی
رئیس امور مالی
شبکه بهداشت و درمان بهارستان
آقای محمد هوشیاری
کارشناس امور مالی
شبکه بهداشت و درمان بهارستان
آقای حسین اسمعیل پور
کارشناس امور مالی
شبکه بهداشت و درمان بهارستان
خانم ثریا عبداللهی
کارشناس امور مالی
شبکه بهداشت و درمان بهارستان
آقای یوسف رحمانی
کارشناس امور مالی
شبکه بهداشت و درمان بهارستانخانم طاهره نراقی رضوی
کارشناس امور قراردادها
شبکه بهداشت و درمان بهارستانخانم مهندس خدیجه پوربابا
مسئول روابط عمومی
شبکه بهداشت و درمان بهارستان

آقای مهندس ولی ا... درستکار
رئیس امور اداری ( عمومی )
شبکه بهداشت و درمان بهارستان