دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

فهرست افرادآقای دکتر دانوش دمیریان
مدیریت
شبکه بهداشت و درمان بهارستان

آقای محمد ذوالفقاری
مسئول دفتر
شبکه بهداشت و درمان بهارستان
خانم مهتاب جهدی
مسئول دفتر
شبکه بهداشت و درمان بهارستان

آقای ابراهیم سپهرکیا
مسئول حراست
شبکه بهداشت و درمان بهارستان

خانم شهناز محمدی
رئیس امور مالی
شبکه بهداشت و درمان بهارستان
آقای حسین اسمعیل پور
کارشناس امور مالی
شبکه بهداشت و درمان بهارستان
خانم ثریا عبداللهی
کارشناس امور مالی
شبکه بهداشت و درمان بهارستان
آقای یوسف رحمانی
کارشناس امور مالی
شبکه بهداشت و درمان بهارستان
خانم حمیده کرمی
کارشناس امور مالی
شبکه بهداشت و درمان بهارستان
خانم عذرا چراغی
کارشناس امور مالی
شبکه بهداشت و درمان بهارستان

آقای مهندس ولی ا... درستکار
رئیس امور اداری ( عمومی )
شبکه بهداشت و درمان بهارستان
خانم مهندس سیما ساجدی
کارشناس کارگزینی
شبکه بهداشت و درمان بهارستان
خانم مرضیه غلامی
کارشناس کارگزینی
شبکه بهداشت و درمان بهارستان
خانم آسیه جلالی
کارشناس کارگزینی
شبکه بهداشت و درمان بهارستان
خانم صغری فرجی
کارشناس کارگزینی
شبکه بهداشت و درمان بهارستان

خانم مهندس فرزانه رجبی
کارشناس مسئول انفورماتیک
شبکه بهداشت و درمان بهارستان
خانم مهندس سمیرا ایوز خانی
کارشناس انفورماتیک
شبکه بهداشت و درمان بهارستان

خانم زهرا فراهانی
مسئول دبیرخانه
شبکه بهداشت و درمان بهارستان

خانم ربابه زیوری
مسئول انبار ملزومات
شبکه بهداشت و درمان بهارستان

آقای جعفر زرین
مسئول کارپردازی شبکه
شبکه بهداشت و درمان بهارستان
آقای غلامرضا علی موجود
کارپرداز
شبکه بهداشت و درمان بهارستان
آقای نادر برجسته
کارپرداز
شبکه بهداشت و درمان بهارستان

خانم مهندس خدیجه پوربابا
مسئول روابط عمومی
شبکه بهداشت و درمان بهارستان
خانم شیما هاشمی
کارشناس روابط عمومی
شبکه بهداشت و درمان بهارستان

آقای علی ولی زاده
کارشناس حقوقی
شبکه بهداشت و درمان بهارستان

خانم طاهره نراقی رضوی
کارشناس امور قراردادها
شبکه بهداشت و درمان بهارستان

خانم دکتر المیرا سلیمانی جوان
معاونت بهداشتی
شبکه بهداشت و درمان بهارستان

خانم دکتر منیژه مشتاقی
سرپرست گسترش
شبکه بهداشت و درمان بهارستان
خانم مریم طالب لو
کارشناس گسترش
شبکه بهداشت و درمان بهارستان
آقای امید وفامند
کارشناس گسترش
شبکه بهداشت و درمان بهارستان
خانم افسانه شادابی
کارشناس گسترش
شبکه بهداشت و درمان بهارستان
خانم پری صفری
کارشناس گسترش
شبکه بهداشت و درمان بهارستان
خانم لیلا مرادی
کارشناس گسترش
شبکه بهداشت و درمان بهارستان

خانم اشرف دژ آهنگ
کارشناس مسئول بهداشت روان
شبکه بهداشت و درمان بهارستان
خانم فروغ جانجانه
کارشناس بهداشت روان
شبکه بهداشت و درمان بهارستان

خانم مریم عرفانی تبار
کارشناس مسئول آموزش سلامت
شبکه بهداشت و درمان بهارستان
خانم مه لقا شکوری ثانوی
کارشناس آموزش
شبکه بهداشت و درمان بهارستان

آقای دکتر محمد امین امینی
کارشناس مسئول بهداشت دهان و دندان
شبکه بهداشت و درمان بهارستان

خانم مهندس خدیجه پوربابا
کارشناس مسئول بهداشت محیط
شبکه بهداشت و درمان بهارستان
خانم مهندس معصومه احمدی بابادی
کارشناس بهداشت محیط
شبکه بهداشت و درمان بهارستان
خانم مهندس سولماز صفری شیویاری
کارشناس بهداشت محیط
شبکه بهداشت و درمان بهارستان
خانم مهندس فاطمه پرویزی
کارشناس بهداشت محیط
شبکه بهداشت و درمان بهارستان
آقای مهندس پرویز براری
کارشناس بهداشت محیط
شبکه بهداشت و درمان بهارستان
خانم مهندس الهه سادات کودهی
کارشناس بهداشت محیط
شبکه بهداشت و درمان بهارستان

خانم صبا عباسی
مسئول امور دارویی
شبکه بهداشت و درمان بهارستان

خانم لیلا نصیری
کارشناس مسئول امور آزمایشگاه ها
شبکه بهداشت و درمان بهارستان

خانم مهندس سولماز بهمقام
مسئول آمار
شبکه بهداشت و درمان بهارستان

خانم فاطمه محمدلو
کارشناس مسئول بهداشت خانواده
شبکه بهداشت و درمان بهارستان
خانم مریم شیر محمدی
کارشناس برنامه باروری سالم
شبکه بهداشت و درمان بهارستان
خانم زهره افتخاری نیک
کارشناس برنامه سالمند و شیر
شبکه بهداشت و درمان بهارستان
خانم حمیده شوشتری
کارشناس برنامه سلامت مادران
شبکه بهداشت و درمان بهارستان
خانم لیلا عسکری
کارشناس برنامه میانسالان
شبکه بهداشت و درمان بهارستان
خانم زهرا ولی پور
کارشناس برنامه سلامت کودکان و مرگ کودکان 1 تا 59 ماه
شبکه بهداشت و درمان بهارستان
خانم سحر هاشم زاده
کارشناس تغذیه
شبکه بهداشت و درمان بهارستان

خانم مهندس اقدس هونجانی
کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای

آقای مهندس بهزاد واحدی سهزابی
کارشناس بهداشت حرفه ای


خانم مریم دشتبانی
کارشناس مسئول پیشگیری و مبارزه با بیماریهای
شبکه بهداشت و درمان بهارستان
خانم رحیمه رحیمی
کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماریهای
شبکه بهداشت و درمان بهارستان
خانم لیلا صفی خانی
کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماریهای
شبکه بهداشت و درمان بهارستان
آقای فرزانه حاجی بنده
کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماریهای
شبکه بهداشت و درمان بهارستان
خانم مریم اکبرزاده
کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماریهای
شبکه بهداشت و درمان بهارستان
آقای محمد آروین
کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماریهای
شبکه بهداشت و درمان بهارستان

خانم فاطمه صفری
کارشناس مسئول بهداشت مدارس
شبکه بهداشت و درمان بهارستان
خانم ژیلا مرادی
کارشناس مسئول بهداشت مدارس
شبکه بهداشت و درمان بهارستان
خانم مروارید مردانی
کارشناس بهداشت مدارس
شبکه بهداشت و درمان بهارستان

خانم مهندس سولماز بهمقام
کارشناس مسئول خطر و کاهش بلایا
شبکه بهداشت و درمان بهارستان

خانم دکتر فرخنده کاظم زاده
معاونت غذا و دارو
شبکه بهداشت و درمان بهارستان

خانم دکتر آتوسا سادات سید مرندی
کارشناس نظارت بر دارو
شبکه بهداشت و درمان بهارستان
آقای دکتر فراز کسری
کارشناس نظارت بر دارو
شبکه بهداشت و درمان بهارستان
آقای دکتر محمدرضا هنرور
کارشناس نظارت بر دارو
شبکه بهداشت و درمان بهارستان

خانم مهندس شکوفه کریمی
کارشناس مسئول واحد نظارت بر غذا، آرایشی و بهداشتی
شبکه بهداشت و درمان بهارستان

خانم دکتر المیرا سلیمانی جوان
سرپرست معاونت درمان
شبکه بهداشت و درمان بهارستان

خانم معصومه نیک خو
کارشناس مسئول نظارت بر درمان
شبکه بهداشت و درمان بهارستان
خانم سمیرا منصوری
کارشناس نظارت بر درمان
شبکه بهداشت و درمان بهارستان
خانم المیرا پورزینال اوغانی
کارشناس نظارت بر درمان
شبکه بهداشت و درمان بهارستان
خانم نیلوفر قره داغی
کارشناس نظارت بر درمان
شبکه بهداشت و درمان بهارستان
خانم مریم کاوه
کارشناس نظارت بر درمان
شبکه بهداشت و درمان بهارستان

خانم آسیه جلالی
مسئول امور رفاهی
شبکه بهداشت و درمان بهارستان