شبکه بهداشت و درمان بهارستان- فرآیند رسیدگی به شکایات
روش فرآیند رسیدگی به شکایات

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۴/۱۴ | 
نشانی مطلب در وبگاه شبکه بهداشت و درمان بهارستان:
http://iums.ac.ir/find.php?item=58.36871.66937.fa
برگشت به اصل مطلب