ارتباط با مدیریت

جمع آوری فرآورده لاغری Raspberry Ketone  حاوی متامفتامین و ریکال  داوطلبانه فرآورده رپلینکس سری ساخت شماره 0300010

/uploads/58/2024/May/29/21.JPG

/uploads/58/2024/May/29/22_1.JPG

/uploads/58/2024/May/29/23.JPG

/uploads/58/2024/May/29/24.JPG

جمع آوری فرآورده گیاهی سلی بین،عرضه محصول تقلبی jaluprosuper hydro وابلاغ راهنمای تجویز داروی  خدمت پانچ بیوبسی

/uploads/58/2024/May/07/محصول تقلبی_1.jpg

/uploads/58/2024/May/07/2.JPG

/uploads/58/2024/May/07/2_1.JPG

/uploads/58/2024/May/07/3.JPG

/uploads/58/2024/May/07/4.JPG

/uploads/58/2024/May/07/5.JPG

/uploads/58/2024/May/07/6.JPG

/uploads/58/2024/May/07/1 اردیبهشت.pdf

/uploads/58/2024/May/07/12.JPG

جمع آوری معجون Epimediumlulukaci ،شربت گیاهی تری تراپیست، قرص معجزه گیاهی بوستان Gensing،چای گیاهی لاغری گیاهان شفابخش ،پودر گیاهی بهنوشان 2، دوبوتامین لیوفیلیزه

/uploads/58/2024/May/05/بروشور دوبوتامین.pdf

/uploads/58/2024/May/05/نامه شرکت.pdf

/uploads/58/2024/May/05/1_698212.pdf

/uploads/58/2024/May/05/11.JPG

 

راهکارهای پیشنهادی پیشگیری از وقوع اشتباهات دارویی

/uploads/58/2024/Apr/16/bobjxdpgamvabiwm_1.pdf

/uploads/58/2024/Apr/16/ckwdbwwlmbkeqquo_1.pdf

/uploads/58/2024/Apr/16/ریتوکسی مب_1.pdf

 جمع آوری کپسول کامپی فن و جمع آوری آمپول کلیندامایسین

/uploads/58/2024/Apr/09/1510-ریکال کپسول .pdf

/uploads/58/2024/Apr/09/1514-ریکال آمپول .pdf

/uploads/58/2024/Apr/09/جمع آوری آمپو.pdf

/uploads/58/2024/Apr/09/جمع آوری کپسو.pdf

 تقلبی بودن دیسپورت 500 ،جمع آوری کپسول کامپی فن، جمع آوری BODY SOFTLAN،کپسول کبد / شاهتره ،جمع آوری شربت اپیوکاف

/uploads/58/2024/Apr/09/دیسپورت.pdf

/uploads/58/2024/Apr/09/103386-ریکال کپسول.pdf

/uploads/58/2024/Apr/09/body softlan.pdf

/uploads/58/2024/Apr/09/جمع آوری فراو.pdf

/uploads/58/2024/Apr/09/دیسپورت بودن .pdf

/uploads/58/2024/Apr/09/ریکال شربت ای.pdf

/uploads/58/2024/Apr/09/ریکال شربت ای2.pdf

/uploads/58/2024/Apr/09/کپسول کبد - شا.pdf

/uploads/58/2024/Apr/09/کپسول کبد -شاه2.pdf

/uploads/58/2024/Apr/09/ن کامپی کپسول.pdf

راهکارهای تجمیعی پیشنهادی از قوع اشتباهات دارویی، ابلاغ رانمای تجویز داروی آلتپلاز، ابلاغ پوشش بیمه ای فکتور هشت2000واحدی و استامینوفن تزیریقی و..

/uploads/58/2024/Mar/22/1.pdf

/uploads/58/2024/Mar/22/2.pdf

/uploads/58/2024/Mar/22/3.pdf

/uploads/58/2024/Mar/22/1_1.pdf

/uploads/58/2024/Mar/22/2_1.pdf

/uploads/58/2024/Mar/22/2آبان.pdf

/uploads/58/2024/Mar/22/3_1.pdf

/uploads/58/2024/Mar/22/5.pdf

/uploads/58/2024/Mar/22/6.pdf

/uploads/58/2024/Mar/22/6تیر.pdf

/uploads/58/2024/Mar/22/9مرداد.pdf

/uploads/58/2024/Mar/22/12تیر.pdf

/uploads/58/2024/Mar/22/16مرداد.pdf

/uploads/58/2024/Mar/22/16مهر.pdf

/uploads/58/2024/Mar/22/17 خرداد..pdf

/uploads/58/2024/Mar/22/17تیر.pdf

/uploads/58/2024/Mar/22/18تیر.pdf

/uploads/58/2024/Mar/22/17خرداد.pdf

/uploads/58/2024/Mar/22/17خرداد_1.pdf

/uploads/58/2024/Mar/22/18تیر_1.pdf

/uploads/58/2024/Mar/22/23اردیبهشت.pdf

/uploads/58/2024/Mar/22/28خرداد.pdf

/uploads/58/2024/Mar/22/tbdfwjqwmtcqrbpu.pdf

/uploads/58/2024/Mar/22/vuagrcdoywnjwiye.pdf

/uploads/58/2024/Mar/22/جدول تجمیعی خطاها- سه ماهه او.pdf

/uploads/58/2024/Mar/22/جدول تجمیعی خطاها- سه ماهه دو.pdf

/uploads/58/2024/Mar/22/جدول تجمیعی خطاها- سه ماهه سو.pdf

 ثبت کلیه اقلام دارویی ، لوازم مصرفی و ... در سامانه های مرتبط با نسخه نویسی و نسخه پیچی ،ابلاغ فهرست داروهای مشمول استعلام شناسه رهگیری،لزوم رعایت پوشش لباس فرم مصوب توسط کارکنان آمبولانس

/uploads/58/2024/Mar/22/11582.pdf

/uploads/58/2024/Mar/22/90893.pdf

/uploads/58/2024/Mar/22/fgjbjeraryxgetau.pdf

/uploads/58/2024/Mar/22/howknxuemumwqesm.pdf

/uploads/58/2024/Mar/22/pcsnmdrefqohkrji.pdf

/uploads/58/2024/Mar/22/pcsnmdrefqohkrji_1.pdf

/uploads/58/2024/Mar/22/yrrleqmyqrcejqrc.pdf

/uploads/58/2024/Mar/22/الزام به ثبت .pdf

/uploads/58/2024/Mar/22/آئین_نامه_آمبولانس_خصوصی.pdf

/uploads/58/2024/Mar/22/دستورالعمل بکارگیری آمبولانس(غیر 115.pdf

/uploads/58/2024/Mar/22/فهرست جدید اجبار به استعلام.xlsx

پوشش بیمه ای برخی اقلام دارویی ،توقف فعالیت شرکت پخش فراگیر دماوند ،توزیع داروی اپی نفرین ،تجویز داروی تریمیپرامین ،تجویز داروی سفیکسیم

/uploads/58/2024/Mar/22/اپی نفرین (2).pdf

/uploads/58/2024/Mar/22/اپی نفرین.pdf

/uploads/58/2024/Mar/22/پوشش بیمه ای برخی اقلام_1.pdf

/uploads/58/2024/Mar/22/پوشش بیمه ای.pdf

/uploads/58/2024/Mar/22/پوشش بیمه ی برخی اقلام.pdf

/uploads/58/2024/Mar/22/تریمپیرامین (2).pdf

/uploads/58/2024/Mar/22/تریمپیرامین.pdf

/uploads/58/2024/Mar/22/توزیع داروی اپی نفرین.pdf

/uploads/58/2024/Mar/22/توزیع داروی اپی نفرین_1.pdf

/uploads/58/2024/Mar/22/توقف فعالیت شرکت دماند (2).pdf

/uploads/58/2024/Mar/22/توقف فعالیت شرکت دماند.pdf

/uploads/58/2024/Mar/22/راهنمای تجویز تریمپیرامین.pdf

/uploads/58/2024/Mar/22/شرکت دماوند (2).pdf

/uploads/58/2024/Mar/22/شرکت دماوند (3).pdf

/uploads/58/2024/Mar/22/شرکت دماوند.pdf

اعلام توقف فعالیت شرکت پخش هنار دارو ، ریکال داوطلبانه فرآورده گالاکتومین، ابلاغ راهنمای تجویز داروی باریسیتینیب، ابلاغ راهنمای تجویز داروی کوآموکسی کلاو

/uploads/58/2024/Mar/11/دندانپزشکان.xlsx

/uploads/58/2024/Mar/11/trlwttrohdqfmhqu.pdf

/uploads/58/2024/Mar/11/29 بهمن.pdf

/uploads/58/2024/Mar/11/dkhejxwnrbsjigvm.pdf

/uploads/58/2024/Mar/11/gehcnmsuqhqbihca.pdf

/uploads/58/2024/Mar/11/mdnuaostxpqsximg.pdf

/uploads/58/2024/Mar/11/هنا دارو.pdf

چک لیست ارزیابی دوره ای و دستورالعمل آمادگی و پاسخ مراکز ارائه دهنده خدمات سلامت در برابر آتش

/uploads/58/2024/Feb/13/چک لیست ارزیابی دوره ای.pdf

/uploads/58/2024/Feb/13/دستورالعمل آمادگی و پاسخ در برابر آتش (کد (125.pdf

هشدار در رابطه با مصرف دوز بالای داروی متوترکسات ،دستور توقف توزیع و فروش کپسول سیکلوسپورین ،جمع آوری آمپول کلیندامایسین ،جمع آوری داوطلبانه قرص آنتی هیستامین

/uploads/58/2024/Jan/09/نامه سازمان-32.pdf

/uploads/58/2024/Jan/09/نامه سازمان--.pdf

/uploads/58/2024/Jan/09/نامه سازمان_1.pdf

/uploads/58/2024/Jan/09/اطلاعیه 129متوت.pdf

/uploads/58/2024/Jan/09/v.pdf

/uploads/58/2024/Jan/09/uyxosfmgxorgvkpy.pdf

/uploads/58/2024/Jan/09/uyxosfmgxorgvkpy_1.pdf

/uploads/58/2024/Jan/09/rprarqyjsvgbwxbx.pdf

/uploads/58/2024/Jan/09/emwxtfeflpptrrcc.pdf

/uploads/58/2024/Jan/09/document (2).pdf

/uploads/58/2024/Jan/09/75367(1).png

/uploads/58/2024/Jan/09/111.pdf

/uploads/58/2024/Jan/09/IMG_20231202_151700_903.jpg

/uploads/58/2024/Jan/09/IMG_20231202_111826_194.jpg

/uploads/58/2024/Jan/09/IMG_20231202_111822_840.jpg

ایمنی مصرف داروی والپروات و مشتقات آن ،جمع آوری ویال  HYDROCORTISONE (AS SODIUM SUCCINATE) 100 MG  ،معرفی شرکت مدیران صنعت سبحان

/uploads/58/2024/Jan/09/2931_1.pdf

/uploads/58/2024/Jan/09/اطلاعیه گروه پزشکی والپروات.pdf

/uploads/58/2024/Jan/09/اطلاعیه مصرف کنندگان والپروات.pdf

/uploads/58/2024/Jan/09/شبکه کشوری آزمایشگاهی سازمان غذا و دارو.pdf

/uploads/58/2024/Jan/09/شبکه کشوری آزمایشگاهی سازمان غذا و دارو1.pdf

/uploads/58/2024/Jan/09/معرفی شرکت مدیران صنعت سبحان به عنوان پیمانکار حمل و نقل محیط زیست استان قم 07-1402.jpg

/uploads/58/2024/Jan/09/معرفی شرکت مدیران صنعت سبحان به عنوان پیمانکار حمل و نقل محیط زیست استان تهران 07-1402.jpg

/uploads/58/2024/Jan/09/معرفی شرکت مدیران صنعت سبحان به عنوان پیمانکار حمل و نقل محیط زیست استان البرز 07-1402.jpg

/uploads/58/2024/Jan/09/doc041223-04122023132752.pdf

/uploads/58/2024/Jan/09/1.jpg

/uploads/58/2024/Jan/09/2931_2.pdf

/uploads/58/2024/Jan/09/132556.pdf

/uploads/58/2024/Jan/09/gqlniskqyuafdqkf.pdf

/uploads/58/2024/Jan/09/ophvqmpacaxdvgha.pdf

/uploads/58/2024/Jan/09/orujgchwhchpssiu.pdf

/uploads/58/2024/Jan/09/نامه سازمان.pdf

جمع آوری دانترولن

/uploads/58/2023/Dec/31/75939.pdf

/uploads/58/2023/Dec/31/gijbutsyqnyywaro.pdf

/uploads/58/2023/Dec/31/rkksrceqvbqwnyva.pdf

توزیع غیرقانونی اتانول طبی

/uploads/58/2023/Dec/31/11.pdf

/uploads/58/2023/Dec/31/74080.pdf

/uploads/58/2023/Dec/31/thsardxnuvaswfmp.pdf

اصلاحیه شماره نامه پیوست ، الزام گزارش دهی برخط (آنلاین ) عوارض ناخواسته دارویی و اشتباهات دارویی حادث شده در سامانه adr.ttac.ir

/uploads/58/2023/Nov/23/xlkvxgjjjqcmdpav.pdf

/uploads/58/2023/Nov/23/اطلاع رسانی س.pdf

/uploads/58/2023/Nov/23/پوستر(1).jpg

اصلاح کد 11-15-24 شیوه نامه وقایع ناخواسته درمانی

/uploads/58/2023/Oct/17/راهنمای تجویز اتوسوکسماید-16 مهرماه.pdf/uploads/58/2023/Oct/21/18183.2.pdf

/uploads/58/2023/Oct/21/18183.pdf

شیوه نامه ملاک عمل حفاظت مالی بیماران در هزینه های سلامت

/uploads/58/2023/Sep/21/شیوه نامه.pdf

 جمع آوری قطره پروکید پویا شرکت میلاد فارمد با سری ساخت 14004 و 14011

/uploads/58/2023/Sep/20/سری ساخت 14011 پروکید پویا.pdf

نکات کاربردی در استفاده از محلو لهای تزریقی حجیم برای تجویز داروها

/uploads/58/2023/Aug/26/نامه سازمان.pdf

شناسنامه و استاندارد خدمت تراکم سنجی استخوان

بخشنامه ضرورت تشدید نظام مراقبت بیماری وبا و دستورالعمل اجرایی

ضرورت عقد قرارداد مراکز دولتی ارائه خدمات طب ایرانی با سازمان های بیمه گر پایه

لیست داروها و تجهیزات پزشکی که فراهم نمودن آنها توسط پزشک، ماما و یا داروساز به معنای مباشرت در سقط جنین است

کاربری ساختمان موسسات پزشکی

استانداردهای ملی پوشش بیماران و کارکنان موسسات پزشکی

 اطلاعات مربوط به نامه بانک مرکزی

 اطلاعات مربوط به نامه بانک مرکزی

/uploads/58/2023/Feb/08/1.pdf

/uploads/58/2023/Feb/08/hospital_1.pdf

/uploads/58/2023/Feb/08/laboratory.pdf

/uploads/58/2023/Feb/08/radiography.pdf

/uploads/58/2023/Feb/08/لیست کارمندان بانک مرکزی به .xlsx

نسخه سوم شناسنامه و استاندارد خدمت جراحی چاقی و متابولیک

بارگذاری غربالگری بیماریهای مادرزادی قلبی ز بدو تولد تا سنین پیش دبستانی

مشخصات واحدهای درمان و پیشگیری حیوان گزیدگی و هاری کل کشور

/uploads/58/2022/Dec/08/هفته جهانی مقاومت به داروهای.pdf

/uploads/58/2022/Dec/08/هفته جهانی مق.pptx

/uploads/58/2022/Dec/08/نامه سازمان غذا و دارو در خصو.pdf

/uploads/58/2022/Dec/08/روز شمار هفته آنتی بیوتیک.pdf

/uploads/58/2022/Dec/08/جدول خام گزارش هفته آگاه سازی داروهای آنتی میکروبیال.docx

/uploads/58/2022/Dec/08/جدول اکسل آموزشهای آنتی بیو.xlsx

/uploads/58/2022/Dec/08/جدول اکسل آموزش های تخصصی آن.xlsx

 

بسته آموزشی

___________________________________________________________________

/uploads/58/2022/Dec/08/استفاده منطقی و غیر منطقی از آنتی بیوتیک ها.pdf

/uploads/58/2022/Dec/08/آگاهی از نحوه صحیح آنتی بیوتیک ها.pdf

/uploads/58/2022/Dec/08/آنتی بیوتیک و دندانپزشکی.pdf

/uploads/58/2022/Dec/08/سرما خوردگی و آنتی بیوتیک.pdf

/uploads/58/2022/Dec/08/مصرف آنتی بیوتیک در بیمارستان.pdf

/uploads/58/2022/Dec/08/مصرف آنتی بیوتیک در بیمارستان_1.pdf

نامه اطلاع رسانی هفته جهانی آگاه سازی داروهای آنتی میکروبیال

نامه فعالیت های آموزشی هفته جهانی ، آگاه سازی آروهای آنتی میکروبیال

درخواست گزارش افدامات انجام شده در هفته جهانی آگاه سازی داروهای آنتی میکروبیال -1401

گزارش اجرای نظام مراقبت مقاومت به داروهای ضد میکروبی

تمدید بیمه پایه اتباع خارجی1401

جمع آوری کپسول ذیابیطس

اعلام وصول safety notification” شرکت AMGENدرباره فرآورده prolia

بیماری آبله میمونی(MONKEYPOX)

شیوع بیماری مسری تب خون ریزی دهنده  کریمه کنگو در عراق  اردیبهشت ماه 1401/uploads/58/2022/Jul/25/aragh.pdf

شیوه نامه شناسایی و درمان آبله میمونی

تغییر در نحوه صدور فاکتور سمعک

آبله میمونی

شیوع بیماری مسری تب خون ریزی دهنده  کریمه کنگو در عراق  اردیبهشت ماه 1401

مکاتبه  با مراکز تابعه در خصوص ارسال صورتجلسه هم اندیشی صاحب نظران و خبرگان نظام سلامت  در مورد آبله میمونی

انعقاد قرارداد با سازمان های بیمه گر پایه

راهکارهای پیشنهادی برای پیشگیری و کنترل خطا های داروپزشکی

کدینگ جامع خدمات سلامت 1401

ثبت آنلاین گزارش وقایع ناخواسته فرآورده های سلامت محور و اشتباهات و خطاهای دارویی به وقوع پیوسته

جمع آوری داروی وارداتی فلبوگاما از بازار مصرف به سری ساخت شماره M30998

محاسبه و پرداخت نسخ کاغذی

اعلام زمانبندی توسعه داروهای مشمول استعلام شناسایی رهگیری و ردیابی ( از اردیبهشت تا تیرماه ) در داروخانه ها

جمع آوری ژل تزریقی زیر پوستی غیر مجاز  Revitrane

جمع آوری ژل تزریقی مفصلی غیرمجاز Havisc

راهکارهای پیشنهادی پیشگیری از وقوع اشتباهات دارو پزشکی ناشی از تحویل داروی اشتباه ، به علت ناخوانا بودن نسخ پزشکان

لیست نهایی ملزومات مصرفی پزشکی مشمول برنامه اصالت سنجی

پروتکل تشخیص، درمان بیماری موکورمایکوزیس

 

Template settings