ارتباط با مدیریت
اخبار و اطلاعیه ها
بازدید از باشگاه های تحت پوشش شهرستان توسط کارشناسان بهداشت محیط در معیت نمایندگان اداره ورزش و جوانان
1401/04/02
بازدید از باشگاه های تحت پوشش شهرستان توسط کارشناسان بهداشت محیط در معیت نمایندگان اداره ورزش و جوانان
کارشناسان بهداشت محیط بهارستان از باشگاه های ورزشی بازدید و بر رعایت پروتکل های بهداشتی نظارت بعمل آوردند
تنظیمات قالب