ارتباط با مدیریت

معرفی پرسنل واحد آمار شبکه بهداشت ودرمان شهرستان بهارستان :

کارشناس  واحد آمار : توران پرویزی

پست الکترونیک : Amar@bhniums.ac.ir

جهت برقراری ارتباط با واحد آمار با شماره تلفن 56740796-021 داخلی 122 تماس حاصل نمایید.


شرح وظایف واحد آمار :


واحد آمار این شبکه در راستای رسالت خود وبا هدف گرد آوری و اطلاع رسانی به موقع و منسجم به مسئولین شبکه و دیگر سازمانها, ضمن پیگیری و تهیه آمار ماهیانه واحد های تابعه و ارسال آن به مراکز متبوع اقدام به انجام پایش از واحدهای تابعه اعم از مراکز بهداشتی و درمانی ، پایگاههای بهداشتی و خانه های بهداشت بصورت شش ماهه می نماید.
ضمناٌ این واحد در پایان هر شش ماه با جمع آوری علل کاهش یا افزایش آمار کلیه واحدها به بررسی وتجزیه و تحلیل عملکردها می پردازد.
از دیگر اقدامات واحد آمار این شبکه میتوان به تهیه جداول آماری از قبیل آمار جمعیتی ، ترسیم نمودارهای آماری و آموزش واحدهای مختلف در زمینه نرم افزارهای آماری از جمله اشاره نمود.


اهم فعالیتهای واحد آمار شبکه بهداشت ودرمان شهرستان بهارستان:

 نظارت بر فرایند جمع آوری کلیه فرمهای آمار ماهانه از مراکز تابعه
بررسی، تجزیه و تحلیل فرمهای آماری واحد آمار و محاسبه شاخص های بهداشتی مربوطه
تهیه گزارش عملکرد آماری بصورت فصلی، شش ماهه و سالانه از وضعیت مراجعین و روزکارکرد چهار گروه پزشک سرپرست ، پزشک عمومی ، دندانپزشک وپرسنل بهداشت خانواده
پایان هر شش ماه با جمع آوری علل کاهش یا افزایش آمار کلیه واحدها به بررسی وتجزیه و تحلیل عملکردها می پردازد.
همکاری و آموزش فرمولها و نحوه رسم نمودارها به کمک نرم افزار Excel به واحدها در مواقع لزوم
برنامه ریزی جهت نظارت وپایش فعالیتهای انجام شده در مراکز ، پایگاهها وخانه های بهداشت
پایش و تکمیل چک لیست نظارتی ، فعالیت های مراکز تابعه درخصوص آمار و اطلاعات
هماهنگی های برنامه ثبت موارد مرگ شهرستان با اداره ثبت احوال شهرستان و اداره اوقاف شهرستان
بررسی و تعیین علت فوت کلیه موارد فوت شهرستان بر اساس کتاب ICD۱۰ و ثبت در نرم افزار مربوطه
شرکت در جلسات کارشناسی واحد آمار معاونت در تاریخهای تعیین شده
آموزش کارکنان جدید به منظور آشنائی با فعالیتها و نحوه پایش واحد آمار

 

Template settings