ارتباط با مدیریت

معرفی پرسنل واحد آموزش بهداشت شبکه بهداشت ودرمان شهرستان بهارستان  :کارشناس مسئول آموزش سلامت : مریم عرفانیپست الکترونیک :  amoozesh.bhn@iums.ac.irجهت برقرای ارتباط با واحد بهداشت آموزش سلامت با شماره تلفن 56744962-021 داخلی 125-124 تماس حاصل نمایید.شرح وظایف کارشناس مسئول واحد آموزش و ارتقاء سلامت :

۱- اجرای برنامه های ابلاغ شده از سوی واحد آموزش سلامت  معاونت امور بهداشتی دانشگاه

۲- نیاز سنجی آموزشی بر اساس  دستورالعمل مربوطه

۳-  طراحی برنامه های آموزشی براساس نتایج حاصل از نیازسنجی آموزشی و مبتنی بر شواهد

۴- جلب حمایت همه جانبه مسئولان شهرستان از برنامه های آموزش و ارتقای سلامت

۵- جلب حمایت و همکاری درون بخشی برای پیشبرد برنامه های آموزش و ارتقای سلامت

۶- جلب حمایت و مشارکت سازمان ها، ادارات و نهادهای دولتی و غیردولتی در شهرستان برای پیشبرد اهداف آموزش و ارتقای سلامت

۷- مشارکت در ایجاد و توسعه محیط های حامی سلامت در منطقه تحت پوشش

۸- ارایه مشاوره فنی در زمینه آموزش و ارتقای سلامت به واحدهای مرکز بهداشت و سایر سازمان ها، ادارات و نهادها در شهرستان

۹- نظارت بر رعایت استانداردها در فرآیندهای آموزش و ارتقای سلامت

۱۰- مشارکت در شناسایی و تحلیل تعیین کننده های اجتماعی سلامت در شهرستان

۱۱- مشارکت در اجرای برنامه های سلامت در شهرستان

۱۲- نظارت و ارزشیابی برنامه های آموزش و ارتقای سلامت در شهرستان

۱۳- استفاده اثربخش از منابع مالی برنامه های آموزش و ارتقای سلامت در شهرستان

۱۴- آموزش کارکنان سایر واحدهای مرکز بهداشت شهرستان در حوزه های آموزشی، ارتباطی و اطلاع رسانی

۱۵- ترویج رویکرد توانمندسازی جامعه به ویژه رویکرد خودمراقبتی در سطح شهرستان

۱۶- کمک به گسترش برنامه های سلامت در سطح شهرستان از طریق الگوهای مناسب مانند بازاریابی اجتماعی

۱۷- طراحی، اجرا و ارزیابی بسیج های اطلاع رسانی آموزشی در سطح شهرستان

۱۸- ترویج شیوه زندگی سالم در سطح شهرستان

۱۹- ترویج برنامه های سلامت در مدارس، محیط های کار، مراکز ارائه خدمات سلامت و مکان های عمومی شهرستان

۲۰- همکاری در اجرای پژوهش های کاربردی در حوزه آموزش و ارتقای سلامت در سطح شهرستان

۲۱- برنامه ریزی آموزشی و نظارت بر حسن اجرای آن برای رابطین سلامت شهرستان

۲۲- اجرای طرح بسیجی الگوی زندگی سالم

شرح وظایف کارشناس آموزش سلامت و ارتقاء سلامت :

۱- جمع آوری و جمع بندی اطلاعات وتجزیه وتحلیل اطلاعات و آمارفعالیت ها و گزارش به کارشناس مسئول

۲-    نظارت و بررسی فرم های آماری و گزارش دهی ماهانه مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت تابعه

۳-    اجرای ضوابط استانداردها و دستورالعمل های ابلاغی

۴-    همکاری دربررسی شناخت مشکلات بهداشتی اولویت بندی شده  موجود در مراکزبهداشتی و خانه های بهداشت و اقدام درانجام مداخله آموزشی

۵-    تلاش درجهت اعتلای سطح دانش علمی فنی فردی

۶-    طراحی رسانه های آموزشی حوزه سلامت

۷-    همکاری بررسی وضعیت موجود و برآورد نیازهای مالی و نیروی انسانی تجهیزات، ملزومات

۸-    هماهنگی و همکاری بین واحدآموزش سلامت و سایربخشهای مرتبط درجهت توسعه برنامه های آموزشی

۹-     هماهنگی و همکاری با ادارات شهرستان تحت پوشش

۱۰-   نظارت ، پایش و ارزشیابی مستمر ازفعالیتهای آموزشی  مراکز و خانه های بهداشت تابعه

۱۱-   انجام ارزشیابی جلسات  وکارگاههای آموزشی واستخراج نتایج وگزارش به واحدها

۱۲برنامه ریزی و نظارت برحسن اجرای طرح  تهیه وتوزیع رسانه های آموزشی بر اساس  دستورالعمل های ابلاغی

۱۳- برنامه ریزی و نظارت برحسن اجرای طرح نیاز سنجی آموزشی در شهرستان

۱۴هماهنگی با واحد های بهداشتی در حسن اجرای جلسات وکارگاههای آموزشی وطراحی بسیج اطلاع رسانی

۱۵برنامه ریزی و نظارت برحسن اجرای برنامه های تربیت مربی بسیجی 

۱۶نظارت و پیگیری بر ثبت گواهینامه های آموزش ضمن خدمت در پرونده آموزشی پرسنل

۱۷- ورود اطلاعات آموزشی پرسنل در سامانه الکترونیکی آموزش کارکنان

 

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
Template settings