ارتباط با مدیریت
لیست اخبار صفحه :1
اولین کمیته بهداشت قرارگاه تعالی سلامت و جمعیت در شبکه بهداشت و درمان شهرستان بهارستان

اولین کمیته بهداشت قرارگاه تعالی سلامت و جمعیت در شبکه بهداشت و درمان شهرستان بهارستان

اولین کمیته بهداشت قرارگاه تعالی سلامت و جمعیت در شبکه بهداشت و درمان شهرستان بهارستان با حضور سرکار خانم دکتر مشتاقی‌ معاون بهداشت و رئیس مرکز بهداشت شهرستان بهارستان در خصوص قانون جمعیت با مشارکت سرپرستان ستادی ، سرپرستان و مسئولین بهداشت خانواده مراکز خدمات جامع سلامت شهری برگزار شد

جلسه کمیته پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر و اجرای سند ملی پیشگیری و کنترل بیماریهای غیر واگیر بیماری های غیر واگیر عامل سه چهارم از مرگ های دنیا

جلسه کمیته پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر و اجرای سند ملی پیشگیری و کنترل بیماریهای غیر واگیر بیماری های غیر واگیر عامل سه چهارم از مرگ های دنیا

جلسه کمیته پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر و اجرای سند ملی پیشگیری و کنترل بیماریهای غیر واگیر با حضور مدیریت شبکه بهداشت و درمان بهارستان دکتر دمیریان و سایر اعضا روز دوشنبه مورخ  ۱۴۰۱/۳/۹در سالن اجتماعات شبکه برگزار شد.

    تنظیمات قالب