ارتباط با مدیریت
  • 1401/08/29 - 14:31
  • - number of visits: 14
  • - Number of visitors: 12
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

شورای بهورزی فصل پاییز 1401

تحلیل شاخص های بهداشتی 6 ماه اول سال 1401

7711.mp3 شورای بهورزی فصل پاییز 1401

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان بهارستان ، شورای بهورزی فصل پاییز 1401 در تاریخ 29 آبان ماه 1401 با حضور معاون بهداشتی شبکه دکتر مشتاقی ، مسئولین ستادی شبکه و بهورزان خانه های بهداشت ریه و امامزاده باقر ، به منظور تحلیل شاخص های بهداشتی 6 ماه اول سال 1401 و ارائه راهکار جهت ارتقاء شاخص های بهداشتی در ادامه سال برگزار شد.

  • Newsgroup : گروه های محتوا,اخبار داخلی شبکه
  • News code : 7711
کپی لینک کوتاه:
key words
روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان بهارستان
خبرنگار

روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان بهارستان

Comments

0 There are comments for this article

comment

Template settings