ارتباط با مدیریت
  • 1401/10/17 - 10:16
  • - number of visits: 13
  • - Number of visitors: 13
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

مراکز واکسیناسیون شبکه بهداشت ودرمان شهرستان بهارستان

آدرس و مشخصات مراکز واکسیناسیون کرونا شبکه بهداشت ودرمان شهرستان بهارستان

9926.mp3 مراکز واکسیناسیون شبکه بهداشت ودرمان شهرستان بهارستان

آدرس و مشخصات مراکز واکسیناسیون کرونا شبکه بهداشت ودرمان شهرستان بهارستان

/uploads/58/2023/Jan/09/بهارستان واکسیناسیون.pdf

  • Newsgroup : گروه های محتوا,اخبار داخلی شبکه
  • News code : 9926
کپی لینک کوتاه:
key words
روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان بهارستان
خبرنگار

روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان بهارستان

Comments

0 There are comments for this article

comment

Template settings