ارتباط با مدیریت
  • 1401/10/25 - 13:29
  • - number of visits: 21
  • - Number of visitors: 16
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

مرکز خدمات جامع سلامت گلستان جهت واکسیناسیون کرونا در شیفت عصر فعال مبیباشد

ساعت کار مرکز خدمات جامع سلامت گلستان جهت واکسیناسیون کرونا تا اطلاع ثانویه تا ساعت 17 می باشد

10222.mp3 مرکز خدمات جامع سلامت گلستان جهت واکسیناسیون کرونا در شیفت عصر فعال مبیباشد

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان بهارستان ، در خصوص آمادگی مقابله با موج احتمالی کووید 19 ، مرکز خدمات جامع سلامت گلستان جهت واکسیناسیون تا اطلاع ثانویه تا ساعت 17 فعال می باشد.

  • Newsgroup : گروه های محتوا,اخبار داخلی شبکه
  • News code : 10222
کپی لینک کوتاه:
key words
روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان بهارستان
خبرنگار

روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان بهارستان

Comments

0 There are comments for this article

comment

Template settings