ارتباط با مدیریت
  • 1401/11/02 - 16:07
  • - number of visits: 4
  • - Number of visitors: 4
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

گشت مشترک کارشناسان بهداشت محیط شبکه بهداشا با اداره صنعت ، معدن بهمراه اداره تعزیزات و اداره صمت

گشت مشترک اداره های صنعت و معدن، اتحادیه،تعزیرات و اداره صمت به همراه کارشناسان بهداشت محیط شبکه

10632.mp3 گشت مشترک کارشناسان بهداشت محیط شبکه بهداشا با اداره صنعت ، معدن بهمراه اداره تعزیزات و اداره صمت

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان بهارستان گشت مشترک اداره های صنعت و معدن، اتحادیه،تعزیرات و اداره صمت به همراه کارشناسان بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان بهارستان مورخ 2 بهمن ماه 1401 صورت پذیرفت در این بازدیدها  با استفاده از تجهیزات پرتابل و مشاهدات بازرسین جوش شیرین  در واحدهای صنفی معدوم گردید آموزش های لازم در خصوص عدم استفاده از نمک های غیرمجاز و جوش شیرین و همچنین رعایت موارد بهداشتی به متصدیان ارائه شد و متصدیان متخلف طی تکمیل صورتجلسه مربوطه به اداره تعزیرات حکومتی معرفی گردیدند.

  • Newsgroup : گروه های محتوا,اخبار داخلی شبکه
  • News code : 10632
کپی لینک کوتاه:
key words
روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان بهارستان
خبرنگار

روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان بهارستان

Comments

0 There are comments for this article

comment

Template settings