ارتباط با مدیریت
  • 1401/08/21 - 13:23
  • - number of visits: 14
  • - Number of visitors: 14
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

23 آبان روز جهانی دیابت مبارک باد

با آموزش دیابت از آینده خود محافظت کنید

7337.mp3 23 آبان روز جهانی دیابت مبارک باد

  • Newsgroup : گروه های محتوا,اخبار داخلی شبکه
  • News code : 7337
کپی لینک کوتاه:
key words
روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان بهارستان
خبرنگار

روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان بهارستان

Comments

0 There are comments for this article

comment

Template settings