ارتباط با مدیریت

معرفی پرسنل واحد آزمایشگاه شبکه بهداشت ودرمان شهرستان بهارستان:کارشناس مسئول: سرکار خانم لیلا نصیری

پست الکترونیک : lab@bhniums.ac.ir

جهت برقراری ارتباط با واحد آزمایشگاه با شماره تلفن 56741769-021 داخلی 138 تماس حاصل نمایید.


 آزمایشگاه های شبکه بهداشت و درمان بهارستان


 

رسالت اصلی واحد امور آزمایشگاه حفظ و ارتقاء سطح کیفیت ارائه خدمات تشخیصی آزمایشگاهی
 

 

Template settings