ارتباط با مدیریت

معرفی پرسنل مالی

رئیس امور مالی : محمد علی رستمی
کارشناس امور مالی ( مسئول درآمد( عذرا چراغی
کارشناس امور مالی ( امین اموال( حمیده کرمی
کارشناس امور مالی ( دفتردارحسین اسماعیل پور
کارشناس امور مالی ( صدور سند و بایگانی(زهرا فراهانی
کارشناس امور مالی ( رسیدگی ( حسین محمودی


پست الکترونیک : mali.bhniums.ac.ir
 
جهت برقرای تماس با واحد امور مالی شبکه بهداشت و درمان بهارستان با شماره تلفن: ۵۶۳۲۱۰۱۳-۰۲۱ و ۵۶۷۴۰۲۹۵-۰۲۱ داخلی ۱۱۱-۱۱۲-تماس حاصل نمایید.

 

رئیس امور مالی :

-1
آشنائی کامل بر قوانین مالی و بخشنامه ها و دستورالعملها .
-2
متن حسابها در پایان سال مالی و گزارش توزیع بودجه سال قبل به امورمالی دانشگاه در تاریخ مقرر.
-3
نظارت بر تامین اعتبار مخارج و هزینه های واحد .
-4
کنترل روزانه فروش قبوض درمانی با مبالغ واریزی به حساب بانک مرکزی
-5
نظارت برنحوه چگونگی هزینه های خدمات ارائه شده سرپائی و بستری بر اساس نرخ تعرفه های تعیین شده .
-6
پس از ابلاغ تخصیص نسبت اخذ وجه از امورمالی دانشگاه اقدام نماید .
-7
پس از حصول اطمینان از جهت اسناد و صورت های مالی و مکاتبات لیست به تائید آنها اقدام نماید
-8
اسناد مدارک مالی و قبوض درمانی را بدور از دسترس دیگران با حفظ اصول ایمنی و حفاظتی نگهداری نماید
-9
از جهت اجرای ضوابط نگهداری اموال و برگشت وسایل و لوازم تعمیری توسط تدارکات اطمینان حاصل نماید.
-10
نظارت و کنترل حسابها و دفاتر مالی - اجرای صحیح بخشنامه ها و دستورالعملهای دانشگاه
-11
اسناد هزینه ها و تراز عملیاتی ماهانه را در موعد مقرر به امورمالی دانشگاه ارسال دارد
-12
ارائه بموقع لیست حقوقی در هر ماه به دفتر تشکیلات و بودجه

دریافت و پرداخت ( حقوق و دستمزد(

مسئول دریافت و پرداخت می بایست بر همه دستورالعمل ها و بخشنامه های صادره آگاهی کامل داشته باشد:
-1
ثبت کلیه مغایرات احکام پرسنلی در فرمهای کامپیوتری
-2
ثبت ساعات اضافه کاری گواهی شده در فرمهای کامپیوتری
-3
اصلاح فرمها در صورت داشتن مغایرت
-4
درخواست مجوزلازم از رئیس امورمالی جهت واریزخالص حقوقی وغیره پرسنلی به حساب بستانکاری آنان نزد بانک عامل پرد
-5
تنظیم سند موقت بانکی برابر لیست بانکی ارائه شده بعنوان لیست و پرداخت خالص ( مزایای کارمندان )
-6
پیگیری کسورات حقوقی و پیوست نمودن کسورات بر اسناد هزینه
-7
تنظیم اسناد هزینه های جاری با توجه به تائید مسئول رسیدگی و مسئول اعتبار
-8
تهیه فرم (45) خلاصه اسناد پس از تفکیک و ضمیمه نمودن کلیه مدارک مربوط به اسناد
-9
ثبت لیست حق الزحمه ولیستهای متفرقه که میبایست به حساب پرسنل واریز گردد درفرمهای کامپیوتری

اعتبارات :

مسئول اعتبارات هزینه می بایست به تمامی قوانین و دستورالعملهای صادره در خصوص تامین اعتبار نمودن اسناد هزینه آگاهی داشته باشد که شامل مراحل زیر است :
-1
کنترل براعتبار مصوب و تخصیص صحیح اعتبار
-2
جذب منابع بودجه ای از اعتبارات دانشگاه به وسیله صدور درخواست وجه
-3
نظارت و کنترل به کلیه وجوهات دریافتی از امورمالی دانشگاه و مطابقت آن با دفتر اعتبارات واحد
-4
تامین اعتبارات اسناد هزینه ای مالی
-5
کنترل و نظارت در پرداختها با شرح مواد هزینه
-6
نظارت ، کنترل و هماهنگی لازم در ارتباط با مانده برنامه های اعتبارات و تطبیق آن با واحد دفتر داری و تنظیم حسابها
-7
تراز اعتبارات ماهانه و ارائه گزارش به مدیریت محترم شبکه
-8
تهیه جدول اعتبارات کلیه بودجه های شبکه از قبیل جاری ، اختصاصی ، عمرانی در ردیف های ابلاغی
-9
ثبت ، تطبیق و کنترل کلیه اسناد هزینه با برنامه های مصوب و تخصیص ابلاغی

در آمد :

-1
دریافت قبوض از دانشگاه و توزیع قبوض به واحدهای درمانی تحت پوشش .
-2
پیگیری فیش های بانکی حاصل از فروش قبوض به حساب تمرکز غیر قابل برداشت تا حصول نتیجه
-3
بررسی تنخواه قبوض درمانی و نظارت کامل بر توزیع قبوض دریافتی از مراجعین به واحدهای درمانی .
-4
پیگیری انتقال وجوه به حساب خزانه در پایان هر ماه .
-5
کنترل فیش های دریافتی از واحد ها با صورت حساب بانک تمرکز
-6
مکاتبه با دانشگاه مبنی بردرخواست وجه درآمد به حساب در آمد واحد .
-7
تهیه و تنظیم صورت حسابهای موسسات طرف قرار داد و ارسال صورت حسابها تا دهم هر ماه
-8
پیگیری وصول مبلغ صورت حسابهای ارسالی موسسات طرف قرارداد .
-9
کنترل و نظارت بر تنظیم صورت حسابها تا جائی که کسورات به حداقل برسد .
-10
تنظیم اسناد مربوط به دریافت قبوض و تنخواه قبوض واحدها - انتقال وجوه به حساب خزانه و تنظیم اسناد و صورت حسابهای ارسالی و وصولی موسسات طرف قرارداد .

اموال :

-1
نظارت و کنترل کلیه اموال منقول و غیر منقول واحد .
-2
ثبت کلیه اموال منقول و غیر منقول در دفاتر مربوطه .
-3
کنترل بر ورود و خروج اموال از واحد .
-4
پیگیری و جمع آوری اموال مازاد و اسقاطی و مکاتبه لازم جهت تعیین تکلیف اموال مذکور و اخذ مجوز فروش یا انتقال به دانشگاه .
-5
گزارش اموال موجود منقول و غیر منقول هر ماه 6 ماه به رئیس امور مالی و ذیحسابی دانشگاه .
-6
تهیه لیست اموال در هر اطاق و نصب آن در اطاقهای مربوطه .
-7
پیگیری اموال مسروقه و ارائه گزارش های مربوطه تا حصول نتیجه .
-8
حفظ و حراست از بیت المال
-9
بررسی و نظارت بر حساب کلیه اموال منقول و غیر منقول
-10
تهیه پرونده جهت اموال منقول و غیر منقول بنحوی که دسترسی به آنها به سادگی صورت پذیرد .

بایگانی اسناد مالی :

مسئول بایگانی اسناد می بایست فردی باشد که به اصول بایگانی اسناد و مدارک آشنائی کامل داشته باشد:
-1
تحویل اسناد هزینه های انجام شده از مسئول صدور چک بطوریکه به هیچ ارزی در پایان هر ماه با توجه به شماره دفتر صدور ارز باقی نمانده باشد.
-2
کنترل و پیگیری اسناد تحویلی از مسئول صدور چک در صورتیکه ارزی را تحویل نگرفته باشد بلافاصله رئیس امور مالی را مطلع نماید.
-3
تفکیک اسناد هزینه های انجام شده و تحویل اسناد جهت تنظیم 45 به دریافت و پرداخت
-4
بایگانی کلیه احکام و مکاتبات پرسنل واحد بصورت پرونده که دسترسی به آنها کاملا" آسان باشد.
-5
همکاری لازم با رئیس امور مالی در خصوص تهیه وتنظیم صورت حسابهای موسسات طرف قرارداد ( درمانی )
-6
تهیه و تنظیم سیاهه کسورات قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی و ارائه به رئیس امور مالی
-7
پیگیری و توزیع مکاتبات وارده وصادره از امور مالی
-8
همکاری با دریافت و پرداخت در خصوص تنظیم مفاصا حسابهای صادره اشخاص
-9
بایگانی مکاتبات موسسات و شرکت های طرف قرارداد واحد بنحویکه دسترسی سریع و بموقع به مکاتبات در اسرع وقت صورت پذیرد .

 

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
Template settings