ارتباط با مدیریت

معرفی پرسنل واحد بهداشت محیط شبکه بهداشت ودرمان شهرستان بهارستان


 مسئول واحد بهداشت محیط : مهندس معصومه احمدی

کارشناس بهداشت محیط : مهندس سیده الهه سادات کودهی

کارشناس بهداشت محیط :مهندس سولماز صفری

کارشناس بهداشت محیط :مهندس حمید عبدی
کارشناس بهداشت محیط :مهندس زهرا فتحی

کارشناس بهداشت محیط :پست الکترونیک :
mohit@bhniums.ac.ir

جهت برقراری ارتباط با واحد بهداشت محیط با شماره تلفن 56744962-021 داخلی 134-135 و برای ارتباط با مسئول واحد بهداشت محیط از داخلی 133 استفاده نمایید.

شماره تلفن مستقیم واحد بهداشت محیط  : 56321018-021


شرح فعالیت کارشناس مسئول بهداشت محیط :


 
برنامه ریزی :
 
۱- برنامه ریزی جهت انجام مطالعات لازم بمنظور آگاهی از وضعیت زیست محیطی کلیه شهرستان و شناخت مسائل بهداشت محیط در بخشهای تولید کنندگان مواد غذایی و اماکن عمومی 
۲- تدوین برنامه عملیاتی واحد 
۳- تدوین برنامه های دوره های آموزشی برای گروههای هدف 
۴- برآورد و تامین منابع و امکانات و الزامات مورد نیاز جهت اجرای برنامه های بهداشت محیط 

سازماندهی:
 
۱- هماهنگی درون بخشی با سایر واحدهای مرکز بهداشت ومراکز بهداشتی درمانی تابعه
۲- هماهنگی بین بخشی و برون بخشی با سازمانهای مرتبط و شرکت در کلیه جلسات مرتبط با واحد بهداشت محیط( معاونت، اداره کل کار و امور اجتماعی، سازمان محیط زیست، شهرداری ، اتحادیه‌های صنفی و...) 

 
نظارت و پایش:
 
۱- نظارت و پایش فعالیتهای بهداشت محیط ستاد و مراکز تابعه و ارائه نظریات کارشناسی جهت رفع مشکلات موجود
۲- نظارت بر تجزیه و تحلیل عملکرد بهداشت محیط مراکز و تهیه و ارسال فیدبک به مراکز مربوطه ومسئولین شبکه بهداشت ومعاونت بهداشتی
۳- نظارت بر اجرای طرحهای بهداشت محیط ( طرح تشدید؛ مناسبات و...)
۴- نظارت و پیگیری تشکیل کارگروه سلامت و امنیت غذایی 
۵- نظارت براجرای برنامه های بهداشت محیط (بازدید از اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی؛ نمونه برداری مواد غذایی و نمونه برداری آب و کلرسنجی و…) 

هدایت و رهبری:
 
۱- هدایت برنامه جامع عملیاتی واحد در تمام زمینه ها
۲- تلاش در جهت حفظ و تقویت روحیه مشارکتی و انگیزش کارکنان بمنظور ارتقاء فرآیندهای واحد
۳- تهیه و تدوین دستورالعملهای اجرائی فرآیندهای واحد بهداشت محیط و بازنگری این دستورالعملها در صورت نیاز
۴- همکاری در اجرای طرحهای تحقیقاتی استانی ، ملی و مقطعی
۵- بررسی پیشنهادات و پیگیری حل مشکلات واحدهای تحت نظارت
۶- تهیه و تنظیم بخشنامه‌ها و دستورالعملهای کاری مورد نیاز و ابلاغ به مراکز تابعه
۷- هدایت و راهبری چگونگی اجرای قوانین بهداشت محیطی در کلیه سطوح مرتبط ازجمله اجرای طرح یکنواخت سازی ماده ۱۳ مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی و اخذ مجوز تعطیل اماکن و مراکز از مرکز بهداشت و درمان جهت تعطیلی آنها


شرح فعالیت کارشناسان بهداشت محیط :
  
سرکار خانم مهندس سولماز صفری:

۱- نظارت و راهبری سامانه مردمی بهداشت۱۹۰
۲- برنامه ریزی فعالیت های مربوط به مناسبتهای خاص نوروز، محرم، ارتحال، رمضان وغیره
۳- برنامه کنترل و پیشگیری از دخانیات
۴- مسئول بهداشت مدارس
۵- مسئول آموزش واحد بهداشت محیط
۶- برنامه ریزی و هماهنگی بازرسیهای مشترک
۷- هماهنگی جلسات دوره ای کارشناسان بهداشت محیط
۸- نظارت بر فرایند صدور عدم صلاحیت اصناف
۹- مسئول امور پرسنلی
۱۰- گردآوری و نظارت آمارهای مربوطه
۱۱- نظارت عالیه بازرسی های کارشناسان محیطی
۱۲- تدوین برنامه جامع عملیاتی موضوعات مرتبط
۱۳- پاسخگویی ارباب رجوع

سرکار خانم مهندس اکرم حاتمی و علی بیات :


۱- برنامه ریزی و نظارت کنترل کیفی آب
۲- نظارت بر آزمایشگاه آب شهرستان
۳- مسئول پیگیری طغیان های منتقله آب
۴- برنامه نظارت بردفع بهداشتی فاضلاب شهرستان و جلوگیری از استفاده درکشاورزی
۵- نظارت برآموزشگاههای بهداشت عمومی اصناف
۶- نظارت برفرایند صدورصلاحیت اصناف
۷- برنامه به سازی روستا وپایش بیمه روستایی
۸- مسئول نظارت براستخرهای شنا، ورزشگاه، پارک و پمپ بنزین
۹- نظارت و راهبری طرح تشدید نظارت در ایام غیراداری
۱۰- پیگیری بیماریهای باز پدید و نوپدید
۱۱- نظارت بر دامداریها و پیگیری بیماریهای مشترک انسان ودام
۱۲- نظارت بر وضعیت بهداشتی مساجد واماکن متبرکه
۱۳- گردآوری و نظارت آمارهای مربوطه
۱۴- نظارت عالیه بازرسی های کارشناسان محیطی
۱۵- تدوین برنامه جامع عملیاتی موضوعات مرتبط
۱۶- پاسخگویی ارباب رجوع

آقای مهندس حمید عبدی:


۱- برنامه کنترل موادغذایی و نمونه برداری موادغذایی درسطح عرضه
۲- شناسایی و جلوگیری ازفعالیت کارگاههای غیرمجازموادغذایی
۳- شناسایی وجلوگیری ازعرضه موادغذایی دورهگردی
۴- معرفی متخلف در زمینه موادغذایی به مراجع قضایی
۵- برنامه کنترل ونظارت برپسماندهای عفونی
۶- نظارت بر بیمارستان
۷- بازدید و صدور صلاحیت مراکزدرمانی(درمانگاههای عمومی،مطبها و..)
۸- بازدید از مراکز پرتو پزشکی، رادیولوژیها
۹- پیگیری شکایات مربوط به دکلهای BTS
۱۰- نظارت برکمپ ها و سایر مراکز اقامتی موضوع ماده ۱۵و۱۶
۱۱- کارشناس تجهیزات پرتابل
۱۲- گردآوری و نظارت آمارهای مربوطه
۱۳- نظارت عالیه بازرسیهای کارشناسان محیطی
۱۴- تدوین برنامه جامع عملیاتی موضوعات مرتبط
۱۵- پاسخگویی ارباب رجوع

سرکارخانم مهندس الهه سادات کوهی:


۱- اجرای اصلاحیه ماده ۱۳
۲- نظارت و راهبری سامانه جامع بازرسی
۳- گردآوری مستندات کارگروه سلامت و امنیت غذا
۴- مسئول پیگیری طغیان های منتقله غذا
۵- گردآوری مستندات دادگاه و پیگیری مکاتبات
۶- گردآوری مستندات کمیسیون ماده ۱۱ و پیگیری مکاتبات
۷- نظارت برصدورکارت بهداشت
۸- مسئول انبار سم و برنامه کنترل و مبارزه با ناقلین
۹- نظارت بر مواد زائد شهرستان
۱۰- نظارت بر برنامه بهداشت هوا
۱۱- برنامه خود کنترلی و خود اظهاری
۱۲- گردآوری و نظارت آمارهای مربوطه
۱۳- نظارت عالیه بازرسیهای کارشناسان محیطی
۱۴- تدوین برنامه جامع عملیاتی موضوعات مرتبط
۱۵- پاسخگویی ارباب رجوع

 

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
Template settings