ارتباط با مدیریت

تعرفه های خدمات تشخیصی درمانی سال 1402 :

تعرفه خدمت شایع اعتیاد و سوء مصرف مواد در بخش دولتی و خصوصی

دستورالعمل تعرفه آمبولانس 1402

/uploads/58/2023/Jun/01/تعرفه آمبولا2.pdf

بخش دولتی

/uploads/58/2023/Jun/14/1.PNG

/uploads/58/2023/Jun/14/2.PNG

/uploads/58/2023/Jun/14/3.PNG

/uploads/58/2023/Jun/14/4.PNG

/uploads/58/2023/Jun/14/5.PNG

/uploads/58/2023/Jun/14/6.PNG

/uploads/58/2023/Jun/14/7.PNG

/uploads/58/2023/Jun/14/8.PNG

/uploads/58/2023/May/02/4202.pdf  روانشناسی

بخش خصوصی

/uploads/58/2023/Jun/14/1.JPG

/uploads/58/2023/Jun/14/2.JPG

/uploads/58/2023/Jun/14/3.JPG

/uploads/58/2023/Jun/14/4_1.PNG

/uploads/58/2023/Jun/14/5_1.PNG

/uploads/58/2023/Jun/14/6_1.PNG

/uploads/58/2023/Jun/14/7_1.PNG

/uploads/58/2023/Jun/14/8_1.PNG

/uploads/58/2023/Jun/14/9.PNG

خیریه و موقوفه

غیر دولتی

/uploads/58/2023/May/02/4230.pdf

/uploads/58/2023/May/02/بیمه.pdf

/uploads/58/2023/May/30/موقوفه و خیریه.pdf

/uploads/58/2023/May/30/دستورالعمل رسیدگی تعرفه پرستاری.pdf

/uploads/58/2023/May/30/غیر دولتی.pdf

/uploads/58/2023/May/30/کدینگ جامع خدمات سلامت 1402.xlsx

/uploads/58/2023/May/30/مراقبت های پرستاری

اصلاحات کتاب

/uploads/58/2023/Jun/14/1_1.PNG

/uploads/58/2023/Jun/14/2_1.PNG

/uploads/58/2023/Jun/14/3_1.PNG

/uploads/58/2023/Jun/14/4_2.PNG

/uploads/58/2023/Jun/14/5_2.PNG

/uploads/58/2023/Jun/14/6_2.PNG

/uploads/58/2023/Jun/14/7_2.PNG

/uploads/58/2023/Jun/14/8_2.PNG

/uploads/58/2023/Jun/14/9_1.PNG

/uploads/58/2023/Jun/14/10.PNG

/uploads/58/2023/Jun/14/11.PNG

 

 

 

 

Template settings