ارتباط با مدیریت

ابلاغ مصوبات 101 مین جلسه شورای عالی سلامت بیمه سلامت کشور

/uploads/58/2024/Jul/24/1-پوشش بیمه ای خدمات رادیوتراپی.pdf

/uploads/58/2024/Jul/24/2-تعرفه ویزیت سرپایی برای برخی گروه های بالینی.pdf

/uploads/58/2024/Jul/24/3-تعرفه خدمات پرستاری در خدمات ناباروری.pdf

/uploads/58/2024/Jul/24/4-پوشش بیمه ای تجویز pcr توسط پزشکان عمومی در هپاتیپ c.pdf

/uploads/58/2024/Jul/24/6-ارسال الکترونیکی اسناد مثبته و حذف کاغذ.pdf

/uploads/58/2024/Jul/24/7-پوشش بیمه آپیکسابان و ریواروکسابان.pdf

/uploads/58/2024/Jul/24/8-پوشش بیمه ای انسولین دگلودگ- آسپارت .pdf

/uploads/58/2024/Jul/24/9-پوشش تشخیص سلیاک.pdf

/uploads/58/2024/Jul/24/10- دستورالعمل رسیدگی به اسناد آزمایشگاه.pdf

/uploads/58/2024/Jul/24/11-محاسبه بیهوشی در زایمان طبیعی منجر به سزارین.pdf

/uploads/58/2024/Jul/24/12- دستوراعمل رسیدگی به اسناد پزشکان.pdf

/uploads/58/2024/Jul/24/13-نحوه تخصیص ارز ترجیحی به بیمه شدگان سایر صندوق ها.pdf

/uploads/58/2024/Jul/24/14-پوشش بیمه ای کیسه استومی.pdf

/uploads/58/2024/Jul/24/15- بازنگری بسته بیمه پایه سرطان پستان.pdf

/uploads/58/2024/Jul/24/16-پوشش بیمه ای دوز شکلهای جدید دارویی.pdf

/uploads/58/2024/Jul/24/17- دستورالعمل خرید راهبردی خدمات درمان بیماری اسکیزوفرنی و اسک.pdf

/uploads/58/2024/Jul/24/18-پوشش خدمات رادیوتراپی imrt.pdf

/uploads/58/2024/Jul/24/قانون 70(بسته).png

/uploads/58/2024/Jul/24/ماده 2 قانون بیمه همگانی(نظارت).pdf

تعرفه های درمان اعتیاد بخش خصوصی و دولتی سال 1403

/uploads/58/2024/Jul/23/11.JPG

/uploads/58/2024/Jul/23/12.JPG

/uploads/58/2024/Jul/23/13.JPG

/uploads/58/2024/Jul/23/14.JPG

 ابلاغ تعرفه های تشخیصی و درمانی مصوب سال 1403

/uploads/58/2024/Apr/23/تعرفه خصوصی 1403_1.pdf

/uploads/58/2024/Apr/23/پرستاری 1403_compressed.pdf

/uploads/58/2024/Apr/23/تعرفه خیریه 1403.pdf

/uploads/58/2024/Apr/23/تعرفه دولتی 1403.pdf

/uploads/58/2024/Apr/23/تعرفه روانشناسی 1403.pdf

/uploads/58/2024/Apr/23/تعرفه عمومی غیر دولتی 1403.pdf

تعرفه های خدمات تشخیصی درمانی سال 1402 :

تعرفه خدمت شایع اعتیاد و سوء مصرف مواد در بخش دولتی و خصوصی

دستورالعمل تعرفه آمبولانس 1402

/uploads/58/2023/Jun/01/تعرفه آمبولا2.pdf

بخش دولتی

/uploads/58/2023/Jun/14/1.PNG

/uploads/58/2023/Jun/14/2.PNG

/uploads/58/2023/Jun/14/3.PNG

/uploads/58/2023/Jun/14/4.PNG

/uploads/58/2023/Jun/14/5.PNG

/uploads/58/2023/Jun/14/6.PNG

/uploads/58/2023/Jun/14/7.PNG

/uploads/58/2023/Jun/14/8.PNG

/uploads/58/2023/May/02/4202.pdf  روانشناسی

بخش خصوصی

/uploads/58/2023/Jun/14/1.JPG

/uploads/58/2023/Jun/14/2.JPG

/uploads/58/2023/Jun/14/3.JPG

/uploads/58/2023/Jun/14/4_1.PNG

/uploads/58/2023/Jun/14/5_1.PNG

/uploads/58/2023/Jun/14/6_1.PNG

/uploads/58/2023/Jun/14/7_1.PNG

/uploads/58/2023/Jun/14/8_1.PNG

/uploads/58/2023/Jun/14/9.PNG

خیریه و موقوفه

غیر دولتی

/uploads/58/2023/May/02/4230.pdf

/uploads/58/2023/May/02/بیمه.pdf

/uploads/58/2023/May/30/موقوفه و خیریه.pdf

/uploads/58/2023/May/30/دستورالعمل رسیدگی تعرفه پرستاری.pdf

/uploads/58/2023/May/30/غیر دولتی.pdf

/uploads/58/2023/May/30/کدینگ جامع خدمات سلامت 1402.xlsx

/uploads/58/2023/May/30/مراقبت های پرستاری

اصلاحات کتاب

/uploads/58/2023/Jun/14/1_1.PNG

/uploads/58/2023/Jun/14/2_1.PNG

/uploads/58/2023/Jun/14/3_1.PNG

/uploads/58/2023/Jun/14/4_2.PNG

/uploads/58/2023/Jun/14/5_2.PNG

/uploads/58/2023/Jun/14/6_2.PNG

/uploads/58/2023/Jun/14/7_2.PNG

/uploads/58/2023/Jun/14/8_2.PNG

/uploads/58/2023/Jun/14/9_1.PNG

/uploads/58/2023/Jun/14/10.PNG

/uploads/58/2023/Jun/14/11.PNG

 

 

 

 

Template settings