ارتباط با مدیریت

دستو العمل ها 

_____________________________________________

دستورالعمل ابلغی تاسیس مراکز آمبولانس

/uploads/58/2023/Sep/27/دستورالعمل آ4.pdf

/uploads/58/2023/Sep/27/دستورالعمل ب.pdf

راهنمای بالینی دیابت

/uploads/58/2023/May/28/اجرایی بهورز مراقب سلامت.pdf

/uploads/58/2023/May/28/ایراپن ماما.pdf

/uploads/58/2023/May/28/ایراپن آموزشی.pdf

/uploads/58/2023/May/28/پزشک ایراپن.pdf

/uploads/58/2023/May/28/دستورالعمل پزشک- غربالگری نوزادان.pdf

/uploads/58/2023/May/28/دستورالعمل غربالگری نوزادان-کرونا.pdf

/uploads/58/2023/May/28/غربالگری کم کاری تیروئید- بهورز.pdf

/uploads/58/2023/May/28/غربالگری کم کاری تیروئید -کارشناس.pdf

/uploads/58/2023/May/28/غربالگری کم کاری تیروئید -والدین.pdf

/uploads/58/2023/May/28/کتاب جدید کم کاری تیروئید.pdf

/uploads/58/2023/May/28/کتاب پزشک کم کاری تیروئید.pdf

/uploads/58/2023/May/28/الگوریتم های برنامه تالاسمی-PKU.docx

/uploads/58/2023/May/28/دستورالعمل پیشگیری از بروز بتا تالاسمی ماژور.pdf

/uploads/58/2023/May/28/دستورالعمل سندرم داون.pdf

/uploads/58/2023/May/28/دستورالعمل متابولیک ارثی-نهایی جهت ابلاغ 99.10.6-min.pdf

/uploads/58/2023/May/28/ژنتیک اجتماعی.pdf

/uploads/58/2023/May/28/فلوچارت برنامه ژنتیک اجتماعی.docx

/uploads/58/2023/May/28/نسخه بروز شده دستورالعمل شنوایی نوزادان 1401.pdf

/uploads/58/2023/May/28/استاندارد پذیرش رد نمونه آزمایشگاههای شناسایی و تشخیص بیماریهای متابولیک ارثی - 10-min.pdf

/uploads/58/2023/May/28/آیین نامه شماره 1 اجرایی -متابولیک ارثی-99.10.10-min.pdf

/uploads/58/2023/May/28/دستورالعمل متابولیک ارثی-نهایی جهت ابلاغ 99.10.6-min_1.pdf

Template settings