ارتباط با مدیریت

دستورالعمل ها و اطلاع رسانی های واحد غذا و دارو

========================================================

نظارت بر دارو :

لیست جدید داروها برای ورود به طرح اجباری ثبت در سامانه تیتک از شهریور 1401

 

Template settings