ارتباط با مدیریت

معرفی پرسنل واحد بهداشت روان شبکه بهداشت ودرمان شهرستان بهارستان  :


 

کارشناس مسئول بهداشت روان :  سیامک تدین راد

کارشناس بهداشت روان :اشرف دژآهنگ

کارشناس بهداشت روان :امیر غنیمتی

کارشناس بهداشت روان :مونا سیف

ravan@iums.ac.ir پست الکترونیک

جهت برقرای ارتباط با بهداشت روان با شماره تلفن 56741769-021 داخلی 185-132 تماس حاصل نمایید.
 


شرح وظایف واحد سلامت روان، اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد:


۱- هماهنگی جهت اجرا، گسترش و ارتقاء برنامه ادغام سلامت روان
۲- ثبت، جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات آمار اختلالات روانپزشکی و اعتیاد وسوء مصرف مواد تهیه گزارش‌های ماهانه وسالیانه
۳- تهیه وتدوین متون آموزشی جهت ارتقاء آگاهی، دانش و مهارت پرسنل سلامت روان
۴- ارتقاء آگاهی و دانش عموم جامعه و فرهنگ سازی از طریق تدوین و انتشار متون آموزشی از طریق رسانه‌ها
۵- مشارکت در برگزاری کارگاه‌های کشوری و استانی جهت ارتقاء آگاهی، دانش و مهارت پرسنل سلامت روان
۶- برگزاری جلسات کارشناسی با حضور کارشناسان مراکز بهداشتی درمانی یا اساتید و مسئولین سازمان‌های ذیربط جهت تبادل نظر، تصمیم گیری و برنامه ریزی در سطح شهرستان
۷- تعیین و محاسبه شاخص‌های استانی برنامه ادغام سلامت روان
۸- پایش و نظارت برنامه ادغام سلامت روان
۹- جمع آوری و ثبت آمار خودکشی و ارسال آن به معاونت بهداشتی
۱۰- هماهنگی جهت ارزشیابی برنامه ادغام سلامت روان و رفع نواقص موجود در اجرای برنامه
۱۱- مشارکت درون بخشی و بین بخشی با سایر سازمانها جهت ارتقاء برنامه‌های سلامت روان و پیشگیری از اعتیاد
۱۲- همکاری و مشارکت با کارشناسان و مسئولین سلامت روان مراکز بهداشتی درمانی شهرستان در اجرا و پیشبرد برنامه‌ها و راهبردی و هدایت فعالیت‌های آنها
۱۳- ارتقاء به روز کردن و بازنگری اجزای مختلف برنامه ادغام سلامت روان متناسب با نیازهای شبکه سلامت روان و با استفاده از آخرین دستاوردهای علمی و اجرایی کشوری
۱۴- مستند سازی اقدامات انجام شده و تدوین گزارش عملکردهای سالیانه
۱۵- تعیین اهداف، چشم انداز، رسالت و برنامه‌های عملیاتی آتی مرتبط با برنامه‌های سلامت روان
۱۶- آموزش عموم جامعه درخصوص اصول و مفاهیم سلامت روان به منظور افزایش آگاهی و اطلاع نگرش افراد نسبت به مشکلات روانی
۱۷- آموزش به گروه‌های در معرض خطر و بیماران و خانواده آنها درخصوص اختلالات روانپزشکی و مراقبت از بیماران
۱۸- آموزش و بازآموزی بهورزان، کاردانان و رابطین بهداشتی (سطح اول ارائه خدمات)
۱۹- ارائه مشاوره و حمایت‌های روان شناختی به بیماران مبتلا به اختلالات جسمی صعب العلاج (بیماری‌های قلبی، سرطان، ایدز، معلولیت‌های جسمی) جهت افزایش توان مقابله با اختلالات جسمی و پیشگیری از بروز اختلالات روانپزشکی
۲۰- پایش و نظارت عملکرد بهورزان، کاردانان و رابطین بهداشتی (سطح اول ارائه خدمات)
۲۱- مشارکت در تهیه گزارش‌های آماری برای سطح بالاتر ارائه خدمات
۲۲- شناسایی و غربالگری اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری در جمعیت تحت پوشش تیم سلامت در گروه‌های سنی مختلف
۲۳- ارجاع بیماران روانپزشکی به سطوح بالاتر
۲۴- ارائه مشاوره و مداخلات روان شناختی در بیماران مبتلا به اختلالات روانپزشکی
۲۵- ارائه حمایت‌های روانی - اجتماعی در حوادث و بلایا و مداخله در بحران
۲۶- پیگیری و مراقبت بیماران مبتلا به اختلالات روانپزشکی
۲۷- آموزش مهارت‌های زندگی و مهارتهای فرزند پروری
۲۸- تسهیل دسترسی بیماران شدید به خدمات مددکاری اجتماعی (بهزیستی و کمیته امداد)
۲۹- پذیرش بیماران و انجام درمان‌های غیر دارویی، مشاوره و انجام مداخلات حمایتی
۳۰- انجام مداخلات پیشگیری جهت ارتقاء آگاهی جامع
۳۱- برنامه ریزی آموزش پزشکان عمومی شاغل در مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی به منظور ارتقاء کیفیت علمی ارایه خدمات در برنامه بهداشت روان مطابق با دستورالعمل
۳۲- - آموزش نیروهای بدو خدمت
۳۳- برگزاری کارگاه های آموزشی جهت معلمین و والدین مدارس مروج سلامت درشهرستان
۳۴- نظارت بر مدارس مروج سلامت
۳۵- - نظارت بر مراکز ترک اعتیاد و همکاری با تیم بازرسی استان
۳۶- نظارت بر مرکز گذری DIC و جمع آوری آمار ارسالی از این مرکز و ارسال به معاونت بهداشتی
۳۷- نظارت بر کلینیک مثلثی و و جمع آوری آمار ارسالی از این مرکز و ارسال به معاونت بهداشتی
۳۸- تشکیل کمیته های پیشگیری از اعتیاد وپیگیری واجرایی مصوبات کمیته
۳۹- همکاری با اداره بهزیستی برای بازدید از کمپها و پلمپ کمپهای غیر مجاز

شرح وظایف کارشناس بهداشت روان:


۴۰- تشکیل و شرکت در کمیته فنی سلامت روان شهرستان ، پیگیری و اجرای تصمیات آن
۴۱- تدوین برنامه سالیانه سلامت روان با توجه به اولویتها و دستورالعملها
۴۲- طراحی جدول گانت و پیگیری برنامه های آموزشی
۴۳- شناسایی مشکلات سلامت روان منطقه
۴۴- تهیه و تدوین برنامه های آموزشی سلامت روان برای عموم مردم و مشارکت در اجرای آن
۴۵- تهیه و تدوین برنامه های آموزشی سلامت روان جهت رده های مختلف بهداشتی درمانی
۴۶- تهیه و تدوین برنامه های آموزشی سلامت روان برای گروه های خاص اجتماعی ( نظیر معتادان ، نوجوانان ، جوانان و ... ) و مشارکت در اجرای آن
۴۷- طراحی و تدوین مفاد و رسانه های آموزشی نظیر پوستر ، مقاله ، ترجمه متون علمی و آموزشی در زمینه بهداشت روان
۴۸- شرکت در کارگاه و سمینارهای آموزشی
۴۹- مشارکت در تدوین و اجرای طرح های پژوهشی مناسب با نیاز جامعه
۵۰- پایش و ارزشیابی مداوم برنامه های اجرایی و ارائه پیشنهادات و توصیه های لازم جهت رفع نارسایی ها و بهبود عملکرد
۵۱- تدوین برنامه پایش و نظارت از فعالیتهای سلامت روان انجام شده در سطح شبکه
۵۲- پایش منظم برنامه های سلامت روان اجرا شده در سطح شبکه و ارائه پسخوراند لازم
۵۳- هماهنگی و جلب مشارکت درون بخشی در جهت پیشبرد برنامه های سلامت روان
۵۴- ارائه گزارش شش ماهه پیشرفت عملکرد برنامه های سلامت روان به استان با نظر مدیر یا معاون بهداشتی شهرستان
۵۵- تدوین برنامه مشاوره فردی و گروهی در دو بخش بهداشت و درمان با تاکید بر مشاوره گروهی
۵۶- پیگیری جهت اختصاص مکان مناسب برای ارائه خدمات مشاوره

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
Template settings