ارتباط با مدیریت

فرآیند گردش کار بهداشت حرفه ای :

 

معاینات شغلی:

معاینات شغلی یکی از الزامات نظام مراقبت سلامت شغلی و پیشگیری از بیماریهای شغلی می باشد که بر اساس قانون کار انجام آن بصورت حداقل سالی یکبار برای کلیه شاغلین تحت پوشش قانون کار الزامی است. این معاینات در حال حاضر توسط مراکز دولتی، شرکتهای خصوص  دارای مجوز از دانشگاه علوم پزشکی ایران انجام میگردد. جهت مشاهده فرآیند معاینات شغلی به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

فرآیند معاینات شغلی

 

بررسی شکایات:

درخصوص بررسی شکایات مردم می توانند با سمانه 190 وزارت بهداشت تماس حاصل فرمایند و یا اینکه شکایت را به صورت کتبی به دبیرخانه شبکه بهداشت تحویل نمایند . جهت مشاهده فرآیند شکایات به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

فرآیند بررسی شکایات

 

ارجاع به مراجع قضایی:

در طی بازرسی های صورت گرفته از بخش صنعت معدن خدمات شهرستان پس از طی فرایند بازرسی درصورت عدم رفع نواقص بهداشتی پرونده براساس موارد قانون کار به مراجع قضایی ارسال خواهد شد.

جهت مشاهده فرآیند ارجاع به مراجع قضایی به روی لینک زیر مراجعه نمایید :

 

ارجاع پرونده به مراجع قضایی

 

صدور صلاحیت ها:

فرایند رسیدگی به صدور صلاحیت ها برابر قوانین کلیه متقاضیان بهداشتی، کتبا از سوی ارگان مربوطه به شبکه رسیده ، پس از بازدید وبازرسی توسط کارشناسان بهداشت حرفه ای ورفع نواقص احتمالی موجود نسبت به صدور صلاحیت بهداشتی اقدام خواهدشد. جهت مشاهده رسیدگی به صلاحیت ها به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

فرآیند رسیدگی به صلاحیت ها

 

 

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
Template settings