ارتباط با مدیریت

به اطلاع می رساند متقاضیانی که درخواست صدور گواهی فعالیت ، درخواست پروانه شهر دوم  ، درخواست دریافت پروانه طبابت  ، درخواست تاسیس درمانگاه ، درخواست تمدید پروانه های بهره برداری و مسئول فنی مراکز درمان سوء مصرف مواد و درخواست تمدید پروانه مسئول فنی درمانگاه را دارند ،  جهت انجام فرآیند مربوطه به فلوچارت های  ذیل مراجعه نمایند ...

 

فرآیندهای گردش کار نظارت بر درمان شبکه بهداشت و درمان بهارستان :

 

فرآیند صدور گواهی فعالیت MMT

فرآیند تاسیس درمانگاه

فرآیند تمدید پروانه بهره برداری  و مسئول فنی MMT

تمدید پروانه مسئول فنی درمانگاه

فلوچارت ارائه گواهی فعالیت

فلوچارت دریافت پروانه فعالیت شهر دوم متخصصین

فلوچارت متقاضیان دریافت پروانه فعالیت

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
Template settings