ارتباط با مدیریت

فرم های آماری برنامه های بهداشت حرفه ای صنایع :

ارگونومی

آمار شاخص عدالت در سلامت

دفترچه برنامه عملیاتی پسماند

فرم گزارش دهی پسماند

برنامه خود اظهاری کارفرمایان در زمینه بهداشت کار

----------------------------------------------------------------------------

مدیریت حوادث شیمیایی در محیط کار:

 چک لیست قبل و بعد حادثه شیمیایی

تنظیمات قالب