ارتباط با مدیریت

مدیریت

 
 

دکتر دانوش دمیریان       
                     مدیر شبکه بهداشت و درمان بهارستان

مرتبه علمی :
                     دکترای پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 1380

سمت ها:

1- مدیر شبکه بهداشت و درمان بهارستان

2- معاون بهداشتی و سرپرست مرکز بهداشت و درمان رباط کریم

3- کارشناس مسئول گسترش مرکز بهداشت رباط کریم

4- سرپرست بیمارستان امام حسین (ع) بهارستان

5- عضو کمیسیون پزشکی نظام وظیفه شهرستان رباط کریم

6- رئیس مرکز فوریتهای پزشکی و بهداشتی فرودگاه امام خمینی (ره)

7- سرپرست مرکز بهداشتی درمانی نصیر شهر

 

 

تنظیمات قالب