ارتباط با مدیریت

معرفی پرسنل واحد نظارت بر درمان شبکه بهداشت ودرمان شهرستان بهارستان  :
 

کارشناس مسئول واحد نظارت بر درمان معصومه نیکخو 

کارشناس واحد نظارت بر درمان : رقیه یاری

کارشناس واحد نظارت بر درمان : مه لقا شکوری

کارشناس واحد نظارت بر درمان الهام میکائیلی


پست الکترونیک : darman@bhniums.ac.ir


جهت برقراری ارتباط با واحد درماناز شماره تلفن 56740295-021داخلی 128-129 استفاده نمایی

 

شرح وظایف واحد نظارت بر درمان :
 

واحدنظارت بر امور درمان شبکه یکی از واحدهای مستقر در شبکه بهداشت و درمان شهرستان بهارستان است که با هماهنگی ریاست شبکه به انجام وظیفه می پردازد اهم وظایف این واحدبه شرح زیراست:


 کسب دستورالعملهای وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی واجرای آن درکلیه موسسات پزشکی


بررسی وضع موجود منطقه تحت پوشش ازنظرتسهیلات وامکانات درمانی وبیمارستانی وبرنامه ریزی درجهت بهبود وارائه راه حلهای منطقی و قابل اجرا برحسب نیاز منطقه .


 جمع آوری اطلاعات وارقام وآمارمربوط به امکانات موجود تجهیزات پزشکی و غیرپزشکی

 
دریافت درخواست تاسیس مطب یاموسسه وبررسی وارسال آنها به معاونت محترم درمان دانشگاه و اداره نظارت بر درمان دانشگاه جهت صدور پروانه های پزشکی و پیراپزشکی

 
برگزاری جلسات آموزشی جهت متصدیان تزریقات وپانسمان -منشی مطبها دستیاران دندانپزشکان تحت عنوان کنترل عفونت و نحوه استریل کردن وسایل و محیط

بررسی وضعیت موجود مراکز درمانی تحت سرپرستی اعم از دولتی و خصوصی در سطح شهرستان بهارستان به منظور برنامه ریزی مناسب

 
تهیه پمفلتهای آموزشی وارسال آن به مطبها ودفاترکار

مشاوره کارشناسان به پزشکان وپیراپزشکان که محل کارشان غیربهداشتی است جهت بهسازی محل کار


 رسیدگی به شکایات و در صورت لزوم ارجاع به نظام پزشکی و تعزیرات ، دادگاه انقلابنحوه رسیدگی به شکایات در اداره نظارت بر درمان:

ابتدا پس از دریافت شکایت کتبی اقدام به بررسی شکایت شده وبازدید از محل مورد نظر توسط بازرسین اداره نظارت به عمل آمده و در صورتیکه قصوری مشاهده شده باشد و
تخلف در حد معمولی باشد، با حضور شاکی مسائل بررسی شده و رضایت ایشان جلب می گردد.

اگر قصور و خسارت جدی باشد، پرونده تعزیرات به طور کامل تکمیل شده، سپس در صورت نیاز به نظر نظام پزشکی اقدام لازم به عمل آمده آنگاه به دبیرخانه کمیسیون ماده ۱۱ تعزیرات ارسال و بعد از طرح در کمیسیون مذکور و انجام مراحل قانونی در صورت تایید کمیسیون ماده ۱۱ به دادگاههای مربوطه ارجاع می گردد.


کمیسیون ماده ۱۱ مرکب از رئیس سازمان نظام پزشکی،ریاست محترم شبکه یا معاونت درمان شبکه می باشد. این کمیسیون موضوع شکایت را رسیدگی نموده و در صورت تشخیص وقوع جرم در مورد موسسات دولتی به کمیسیون تعزیرات حکومتی بخش دولتی و در موارد غیر دولتی به دادسرای انقلاب اسلامی جهت تعیین مجازات معرفی می نماید.


 

   • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
Template settings