ارتباط با مدیریت

کودک و نوزادان

------------------------------------------------------------------------------------------------------

/uploads/58/2023/Sep/07/بوکلت کودک سالم ویژه پزشک_1.pdf

/uploads/58/2023/Sep/07/بوکلت کودک سالم ویژه غیرپزشک_1.pdf

/uploads/58/2023/Sep/07/دستورالعمل اجرایی ASQ-3 و ASQ SE-14 9 400.docx

/uploads/58/2023/Sep/07/راهنمای بوکلت مراقبت ادغام یافته کودک سالم غیرپزشک.pdf

/uploads/58/2023/Sep/07/راهنمای مشاوره با مادر.pdf

/uploads/58/2023/Sep/07/راهنمای مراقبت ادغام یافته کودک سالم ویژه پزشک2.pdf

دستور العمل گام های ده گانه EPIQ

کتاب کار کار آموز

توصیه های ROP

جزوه های آموزش ROP

آخرین ورژن بوکلت ها و فیلم آموزشی کودک سالم

تغذیه

ارجاع

ارزیابی تغذیه ای

کارشناس تغذیه

مراقب سلامت

وضعیت تغذیه ای کودکان

دهان ودندان

برنامه غربالگری نوزادان

 

پایش رشد ضبط

پزشک غیر نهایی آبان

پزشک نهایی آبان

بسته کودک سالم

____________________________________________________

راهنماها

___________________________________

راهنمای بوکلت کودک سالم پزشک

راهنمای بوکلت کودک غیر سالم

راهنمای ثبت نمودار رشد کودک نارس

 

کودک سالم

_________________________________________

بوکلت کودک سالم ویژه پزشک

بوکلت کودک نا سالم ویژه پزشک

 

تکامل (مانا)

___________________________________________

اسهال 2 ماه تا 5 سال

ایدز

بوکلت مانا پزشک

بوکلت مانا غیر پزشک

تب

دستورالعمل اجراییبسته خدمتی مانا ویژه پزشک

سرفه و تنفس مشکل

مقدمه وبرنامه کارگاه

نشانه های خطر

 

چک لیست برنامه کودکان

_____________________________________

/uploads/58/2022/Nov/27/چک لیست اپیک و برنامه نوزادان -ایران.docx

/uploads/58/2022/Nov/27/چک لیست ارسالی به مراکز.xlsx

/uploads/58/2022/Nov/27/چک لیست حضوری.docx

/uploads/58/2022/Nov/27/چک لیست غیرحضوری.docx

/uploads/58/2022/Nov/27/چک لیست مانا خانه بهداشت.docx

/uploads/58/2022/Nov/27/چک لیست نوزادان.docx

/uploads/58/2022/Nov/27/نمرات پایش.xlsx

 

برای نوزادان k دستور العمل تزریق ویتامین

________________________________________

/uploads/58/2022/Nov/27/1.pdf

/uploads/58/2022/Nov/27/کلیات مانا (3).xlsx

 

دستورالعمل ها و مکاتبات کرونا

_______________________________________

/uploads/58/2022/Nov/27/مقاله پاسخ به سوالات.pdf

/uploads/58/2022/Nov/27/نسخه اول .pdf

/uploads/58/2022/Nov/27/نامه نسخه دوم کرونا.docx

/uploads/58/2022/Nov/27/نسخه دوم اردیبهشت ماه .pdf

/uploads/58/2022/Nov/27/نسخه دوم بیستم اسفندماه .pdf

/uploads/58/2022/Nov/27/نسخه دوم سیزدهم اسفندماه .pdf

/uploads/58/2022/Nov/27/نامه معاونت.pdf

/uploads/58/2022/Nov/27/نامه وزارت بهداشت.pdf

/uploads/58/2022/Nov/28/پیوست دوم بازگشت خدمات.docx

/uploads/58/2022/Nov/28/پیوست سوم نامه معاونت.docx

/uploads/58/2022/Nov/28/پیوست یک بازگشت خدمات.docx

/uploads/58/2022/Nov/28/نامه معاونت.docx

 

رتینوپاتی

________________________________________________

/uploads/58/2022/Nov/28/پیگیری فعال رتینوپاتی.pdf

/uploads/58/2022/Nov/28/نامه معاونت.pdf

/uploads/58/2022/Nov/28/آماررتینوپاتی.xlsx

/uploads/58/2022/Nov/28/نحوه گزارش گیری ازسامانه سینا.docx

/uploads/58/2022/Nov/28/راهنمای مراقبت ازنوزاد.pdf

/uploads/58/2022/Nov/28/مکاتبه وزارت پیوست نامه تکامل .pdf

/uploads/58/2022/Nov/28/نحوه ارایه خدمات درمرکزجامع تکامل کودکان.pdf

 

مدیریت سوگ و استرس در کودکان

_______________________________________________________

/uploads/58/2022/Nov/28/راههای کمک به کودکان سوگوار.pdf

/uploads/58/2022/Nov/28/کرونا و کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم.pdf

/uploads/58/2022/Nov/28/کودکان سوگوار در روزهای سخت.pdf

/uploads/58/2022/Nov/28/اضطراب بیماران بستری.pdf

/uploads/58/2022/Nov/28/اضطراب بیماری و کرونا.pdf

/uploads/58/2022/Nov/28/افسردگی و کرونا.pdf/uploads/58/2022/Nov/28/انگ اجتماعی ابتلا به کروناویروس.pdf

/uploads/58/2022/Nov/28/برخورد با خانواده در بحران- ویژه تیم درمان.pdf

/uploads/58/2022/Nov/28/سلامت روان در بحران- ویژه کادر درمان.pdf

/uploads/58/2022/Nov/28/مراقبت از سالمندان- کرونا.pdf

/uploads/58/2022/Nov/28/کودکان در بحران کرونا.pdf

 

دستورالمعل کرونا ویژه والدین

__________________________________________________________

/uploads/58/2022/Nov/28/در دوره کرونا باکودکان خود چگونه باشیم-6-گروه کودکان استثنایی.pdf

/uploads/58/2022/Nov/28/در دوره کرونا باکودکان خود چگونه باشیم-6-گروه کودکان استثنایی_1.pdf

/uploads/58/2022/Nov/28/دردوره کرونا با کودکان خود چگونه باشیم2-گروه کودکان استثنایی.pdf

/uploads/58/2022/Nov/28/دردوره کرونا با کودکان خود چگونه باشیم3-گروه کودکان استثنایی.pdf

/uploads/58/2022/Nov/28/دردوره کرونا با کودکان خود چگونه باشیم4-گروه کودکان استثنایی.pdf

/uploads/58/2022/Nov/28/دردوره کرونا با کودکان خود چگونه باشیم5-گروه کودکان استثنایی.pdf

/uploads/58/2022/Nov/28/رفتار با فرزندان در دوره کرونا 1-گروه کودکان استثنایی.pdf

/uploads/58/2022/Nov/28/رفتار با فرزندان در دوره کرونا 2-گروه کودکان استثنایی.pdf

/uploads/58/2022/Nov/28/رفتار با فرزندان در دوره کرونا 3-گروه کودکان استثنایی.pdf

/uploads/58/2022/Nov/28/رفتار با فرزندان در دوره کرونا 5-گروه کودکان استثنایی.pdf

/uploads/58/2022/Nov/28/رفتار با فرزندان در دوره کرونا 6-گروه کودکان استثنایی.pdf

/uploads/58/2022/Nov/28/کتابچه بازی کودک 6 تا 10 سال .pdf.pdf

/uploads/58/2022/Nov/28/مدیریت استرس.pdf

/uploads/58/2022/Nov/28/مقابله با اضطراب.pdf

 

راهنمای تکمیل مراقبت های کودکانه سامانه سینا

___________________________________________________

/uploads/58/2022/Nov/28/راهنمای سامانه سینا پزشکان کودک سالم.pdf

/uploads/58/2022/Nov/28/راهنمای سامانه سینا پزشکان11.pdf

/uploads/58/2022/Nov/28/کودک بیمار.docx

/uploads/58/2022/Nov/28/کودک سالم.docx

/uploads/58/2022/Nov/28/معاینه نوزادی.docx

 

سوانح و حوادث

_____________________________________________

/uploads/58/2022/Dec/13/ghahreman imeni.pdf

/uploads/58/2022/Dec/13/imeni morabi 2.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Template settings