ارتباط با مدیریت

آیین نامه ها و دستورالعمل های آزمایشگاه ها

 
 
 
 
 
 
 
 

21- شرح وظایف پذیرش
22- عوامل خونریزی زیر جلدی
23- دستورالعمل ارزیابی نوارهای ادراری
24- دستورالعمل سل
25- دستورالعمل تهیه و کنترل کیفیت محیط های کشت
26- دستورالعمل تهیه کدورت استاندارد نیم مک فارلند
27- دستورالعمل اتوکلاو
28- راهنمای ایمنی جهت انتقال نمونه های عفونی
29- دستورالعمل فنی روش تعیین حجم لوپ
30- کنترل کیفیت تجهیزات آزمایشگاهی
31- تجهیزات پایه مورد نیاز جهت تاسیس آزمایشگاه
32- دستورالعمل ایمنی جهت انتقال نمونه های عفونی
33- جدول شناسائی میکرو ارگانیسم ها
34- جدول انبار آزمایشگاه
35- جدول کنترل کیفی میکروسکوپ
36- شرح وظایف کارکنان فرم
37- شناسنامه تجهیزات
38- فرم مشخصات کارکنان
39- برگه Log Book تجهیزات
40- اصول نمونه گیری آزمایشگاهی
41- دستورالعمل نگهداری و استفاده از سویه های باکتریایی به روش بلند مدت و کوتاه مدت
42- فهرست تجهیزات ، مواد ، محیط های کشت و دیسک های تشخیصی

43- اطلس میکروب
44- جدول راهنمای مدت پایداری انواع نمونه و آزمایشها
45- جدول مقادیر بحرانی در آزمایشگاه
46- دستورالعمل کنترل کیفی نوارهای ادراری
Template settings