ارتباط با مدیریت

معاونت بهداشتی

 
                                                                                                                                              
 معاون بهداشت شبکه بهداشت و درمان بهارستان :


                   
                                                                                     سرکار خانم دکتر منیژه مشتاقی
                                                              معاون بهداشتی شبکه و رئیس مرکز بهداشت شهرستان بهارستان

مرتبه علمی :

                     دکترای پزشکی از دانشگاه آزاد اسلامی در سال ۱۳۸۶

سوابق کاری :

۱- سرپرست مرکز بهداشتی درمانی روستایی شهرستان پاکدشت
۲- سرپرست مرکز بهداشتی درمانی روستایی شهرستان رباط کریم
۳- سرپرست مرکز بهداشتی درمانی مرکز بهداشت شمالغرب
۴- سرپرست مرکز بهداشتی درمانی روستایی شهرستان بهارستان
۵- مسئول گسترش شبکه بهداشت و درمان بهارستان
۶- معاونت بهداشت و درمان شبکه بهداشت و درمان بهارستان
  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
Template settings