ارتباط با مدیریت
اخبار و اطلاعیه ها
برگزاری جلسه مدیریت بهداشت محیط به منظور ارائه نکات حائز اهمیت پایش معاونتی پیش رو و آموزش های جلوگیری از شیوع تب دنگی
1403/05/02
برگزاری جلسه مدیریت بهداشت محیط به منظور ارائه نکات حائز اهمیت پایش معاونتی پیش رو و آموزش های جلوگیری از شیوع تب دنگی
برگزاری جلسه مدیریت بهداشت محیط به منظور ارائه نکات حائز اهمیت پایش معاونتی پیش رو و آموزش های جلوگیری از شیوع تب دنگی در شهرستان به کارشناسان
کارگاه آموزشی دوروزه  ارزیابی ریسک بمنظور توانمند سازی
1403/05/02
کارگاه آموزشی دوروزه ارزیابی ریسک بمنظور توانمند سازی
کارگاه آموزشی دوروزه ارزیابی ریسک بمنظور توانمند سازی کارشناسان بهداشت حرفه ای شاغل در صنایع شهرستان و بازرسان بهداشت حرفه ای
Template settings