ارتباط با مدیریت
اخبار و اطلاعیه ها
شبکه بهداشت و درمان بهارستان در نظر دارد پایگاه سلامت غیر ضمیمه باغ مهندس را بر اساس قرارداد واگذاری ارائه خدمات در پایگاه های سلامت غیر ضمیمه از طریق استعلام بهاء واگذار نماید.
1401/11/18
شبکه بهداشت و درمان بهارستان در نظر دارد پایگاه سلامت غیر ضمیمه باغ مهندس را بر اساس قرارداد واگذاری ارائه خدمات در پایگاه های سلامت غیر ضمیمه از طریق استعلام بهاء واگذار نماید.
شبکه بهداشت و درمان بهارستان در نظر دارد پایگاه سلامت غیر ضمیمه باغ مهندس را بر اساس قرارداد واگذاری ارائه خدمات در پایگاه های سلامت غیر ضمیمه از طریق استعلام بهاء واگذار نماید. لذا واجدین شرایط متقاضی می توانند از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرس setadiran.ir اقدام به ثبت نام نمایند .
شبکه بهداشت و درمان بهارستان در نظر دارد پایگاه سلامت غیر ضمیمه الغدیر را بر اساس قرارداد واگذاری ارائه خدمات در پایگاه های سلامت غیر ضمیمه از طریق استعلام بهاء واگذار نماید.
1401/11/18
شبکه بهداشت و درمان بهارستان در نظر دارد پایگاه سلامت غیر ضمیمه الغدیر را بر اساس قرارداد واگذاری ارائه خدمات در پایگاه های سلامت غیر ضمیمه از طریق استعلام بهاء واگذار نماید.
شبکه بهداشت و درمان بهارستان در نظر دارد پایگاه سلامت غیر ضمیمه الغدیر را بر اساس قرارداد واگذاری ارائه خدمات در پایگاه های سلامت غیر ضمیمه از طریق استعلام بهاء واگذار نماید. لذا واجدین شرایط متقاضی می توانند از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرس setadiran.ir اقدام به ثبت نام نمایند .
Template settings