ارتباط با مدیریت

معرفی پرسنل:گسترش شبکه بهداشت ودرمان شهرستان بهارستان

کارشناس مسئول واحد گسترش : مریم طالب لو

کارشناس گسترش : پری صفری

کارشناس گسترش : علیرضا بابائی پور

کارشناس گسترش : شیرین کرمی

کارشناس گسترش : لیلا مرادی

کارشناس گسترش : توران پرویزی

کارشناس گسترش : مرضیه غلامی


پست الکترونیک : gostaresh.bhniums.ac.ir

جهت برقراری ارتباط با واحد گسترش با شماره تلفن 56744962-021 داخلی 108-205-122 و برای ارتباط با مسئول واحد گسترش از داخلی 107استفاده نمایید.

شماره تلفن مستقیم واحد گسترش شبکه : 56321016-021


شرح وظایف کارشناس مسئول گسترش شبکه :

۱- تعیین پراکندگی و تطبیق شرایط جغرافیایی و جمعیتی منطقه با امکانات کافی و پوشش واحدها ی بهداشتی
۲پیشنهاد اصلاح دفترطرح گسترش ،ایجاد،حذف ویا تبدل واحدها
۳-  نظارت براجرای ضوابط گسترش واحدهای بهداشتی، ادغام خدمات و هماهنگی واحدها
۴- بررسی وتطبیق نیروی انسانی منظورشده برای واحدهای و پیشنهاد اصلاح تشکیل آنها
۵بررسی و تعیین نیروی انسانی مورد نیاز واحدها وپیگیری تامین آنها
۶-  توزیع نیرو بر اساس فرم سرانه مراجعه واحدها
۷- آموزش بدو خدمت و آموزش ضمن خدمت طبق فرم مربوطه
۸- نظارت بر وضعیت تجهیزات و جمع آوری نیازها و پیگیری خرید تا حصول نتیجه در صورت اعتبار
۹-  نظارت بر نحوه ارایه خدمات واحدهای تابعه
۱۰- برنامه ریزی آموزشی جهت بهورزان با هماهنگی واحدها و نظارت بر حسن اجرای آن
۱۱-  بررسی زیج حیاتی وتجریه وتحلیل شاخص ها
۱۲- تهیه و تدوین برنامه جامع عملیاتی و نظارت بر اجرای آن
۱۳- هماهنگی های درون بخشی و برون بخشی در جهت راه اندازی واحدهای جدید ارائه دهنده خدمات
۱۴- نظارت بر حسن اجرای برنامه های واحد گسترش شبکه
۱۵- انجام سایر امور محوله از جانب مقام مافوق

شرح وظایف کارشناسان گسترش شبکه :

 

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
Template settings